รอง ผวจ., รองนายก  อบจ. ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อประชาชน ต.ทรงธรรม

เช้าวันที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 10.00 น. นางกุลดา  พันธุ์เตี้ย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เดินทางลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อประชาชน  พร้อมด้วยนายปรีชา  ฤกษ์หร่าย  รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร, นายนิฐิพนธ์  คูรัตนศิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรม, ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชร, ทหาร, ตำรวจ ลงพื้นที่ ติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำตำบลทรงธรรม อ.เมือง จ.กำแพงเพชรโครงการนี้เกิดจากความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่  นายนิตย คงปรีชา  ราษฎรหมู่ที่ 5 ตำบลทรงธรรม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ได้ถวายฎีกาถึงมูลนิธิชัยพัฒนา และแจ้งให้จังหวัดกำแพงเพชร โดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชร เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงถึงปัญหาดังกล่าว จากนั้นได้มีการประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรม ดำเนินการจัดทำ และเสนอโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจงหวัดกำแพงเพชร  และขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นของรองนายกรัฐมนตรี นายวิษณุ  เครืองาม  ประจำปีงบประมาณ 2560จากนั้นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร จึงสั่งการให้กองช่างฯ และกองพัฒนาชนบทฯ ดำเนินการประสานความร่วมมือกับอบต. ทรงธรรม ในการสำรวจพื้นที่ และประมาณการค่าใช้จ่าย โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบ้านคลองลึก ม.5 ต.ทรงธรรม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร, โครงการก่อสร้างขุดลอกคลองห้วยกลุ่ม ม.11 บ.ห้วยกลุ่ม เชื่อมต่อ ม.7 บ.ไทรย้อย และ ม.5 บ.คลองลึก ต.ทรงธรรม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โดยดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำ คือ ขุดลอกวัชพืชและตะกอนดินคลองห้วยกลุ่ม (โกรกยายเย็น) ม.11 บ.ห้วยกลุ่ม ผ่าน ม.7 บ้านไทรย้อย และม.5 บ.คลองลึก ต.ทรงธรรม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร เชื่อมต่อกับคลองพื้นที่ของหมู่ที่ 7 บ้านทุ่งสวน ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร  ระยะทาง 28.5 กม. , ก่อสร้างชลประทาน คือ ขุดแกล้มลิง บนเนื้อที่ 30 ไร่ ปากคลองกว้างไม่น้อยกว่า 180 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 180 เมตร, สร้างคลองระบายน้ำดาดคอนกรีต ปากกว้าง 10 เมตร ยาว 400 เมตร  ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 7,100 ลูกบาศก์เมตร, อาคารรับน้ำและระบายน้ำ ท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล.ชนิด 1 ช่องทาง ขนาดกว้าง 2.40 เมตร สูง 1.5 เมตร ยาว 12 เมตร จำนวน 3 แห่ง, ขุดลอกคลองระบายน้ำ ปากคลองกว้าง 10 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 125 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,500 ลูกบาศก์เมตร, อาคารรับน้ำท่อลอดกลม ค.ส.ล. จำนวน 1 แห่ง และอาคารประตูระบายน้ำขนาดบานระบาย 1.2 เมตร 1 แห่ง ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  11,354,809.82 บาท 

องค์การบริหารส่วนตำบลทรงธรรมได้ดำเนินการวางท่อคอนกรีตระบายน้ำข้ามคลอง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร จำนวน 12 จุด, วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กระบายน้ำออกจากไร่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 6 จุด , ขุดลอกคลองสาธารณะประโยชน์จำนวน 2 สระ และขุดลอกหน้าฝายคลองลึก ม.7 บ.ไทรย้อย ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 2,766,100 บาท

และขอรับงบประมาณสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็นของรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในการก่อสร้างฝายกั้นน้ำ ม.11 บ.ห้วยกลุ่ม เป็นฝายคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 10 เมตร สันฝายสูง 1.3 เมตร เพื่อชะลอการไหลของน้ำและกักเก็บน้ำ และก่อสร้างฝายกั้นน้ำ ม.7 บ.ไทรย้อย เป็นฝายคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 16 เมตร สันฝายสูง 1.3 เมตร เพื่อชะลอการไหลของน้ำและกักเก็บน้ำ  ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  4,700,000 บาท

ในการดำเนินการครั้งนี้ พี่น้องประชาชนในเขต ต.ทรงธรรม และ ต.นครชุม จะได้รับประโยชน์ร่วมกัน โดยมีแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ด้านอุปโภค บริโภค และเป็นแหล่งน้ำทางการเกษตร ซึ่งพื้นที่แห่งนี้ที่ผ่านมาไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำอยู่เลย  ในช่วงฤดูฝนก็จะเกิดปัญหาน้ำป่าไหลบ่าลงสู่ลำคลอง และไหลบ่าท่วมลงไปยังพื้นที่ราบ  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นไร่ นา สวน  ทำให้พี่น้องประชาชน ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้รับความเดือดร้อนเป็นประจำทุกปี  แต่ในขณะเดียวกัน  ในช่วงฤดูแล้ง ก็ประสบปัญหาไม่มีน้ำเพียงพอสำหรับอุปโภค  บริโภค และสำหรับทำการเกษตร หากโครงการนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ ประชาชนทั้ง 2 ตำบลจะได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำแห่งนี้ 1,084 ครัวเรือน พื้นที่ทางการเกษตร 18,578 ไร่