กำแพงเพชร จัดงาน “ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ต้นแบบ”

กำแพงเพชร จัดงาน “ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ต้นแบบ” วันที่ 8 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. นางสาวพนิดา พานทองดี พัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้นายไชยรัตน์ กลั่นสกุล หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ “ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ต้นแบบ” เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชน ที่ประกอบอาชีพทางการเกษตร และกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบ OTOP ให้มีสถานที่จำหน่ายสินค้าที่แน่นอน เพิ่มรายได้ ให้กับประชาชน ที่ประกอบอาชีพทางการเกษตร และกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และเป็นการกระจายรายได้สู่ประชาชนโดยตรง ให้ประชาชนได้ซื้อสินค้าราคาถูก มีความเหมาะสมกับสภาพการใช้งานในชุมชน และสามารถลดรายจ่ายของครัวเรือน และเพื่อเป็นการขยายผลรูปแบบตลาดคลองผดุงกรุงเกษมสู่ภูมิภาค โดยมีนางกุลดา พันธ์เตี้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และเยี่ยมชมให้กำลังใจกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบสัมมาชีพ รวมทั้งสิ้น 78 กลุ่ม ณ บริเวณถนนหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร