พัฒนาศักยภาพ อสม.เทศบาลเมืองกำแพงเพชร มอบเข็มปฏิบัติงานครบ 10 ปีถึง 20 ปี

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมเอนกประสงค์เทศบาลเมืองกำแพงเพชร นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เปิดการอบรม อสม.ประจำเดือนกันยายน โดยโรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ร่วมกับโรงพยาบาลกำแพงเพชร ได้จัดการอบรมให้ความรู้กับอาสาสมัครสาธารณสุข เขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ตามโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ประจำปี 2560 ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ท่ามกลาง อาสาสมัครสาธารณสุขจำนวน 212 จาก 27 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดยมีหัวข้อการอบรม1.จิตอาสา เพื่อสุขภาพของประชาชน อสม.ทำคุณเพื่อแผ่นดินเทศนาธรรม โดย พระมหาอภิชาต กิตฺติวรญฺญู เจ้าอาวาสวัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม เจ้าคณะตำบลระหาน-เทพนิมิต เขต 1

2.โรคระบบหลอดเลือดและสมอง โดยคุณธฐรัศม์ชนม์ ชุติเวทย์คูรพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

3.กิจกรรมฐาน อสม.เชี่ยวชาญ (ควบคุมโรคติดต่อ / ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสมุนไพรไล่ยุง / บทบาท อสม.กับการดูแลผู้สูงอายุ / การบริการใน ศสมช.) หลังเปิดการอบรม นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร พร้อมมอบเข็มเชิดชูเกียรติอาสาสมัครสาธารณสุข ปฏิบัติงานครบ 10 ปีถึง 20 ปี และมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จหลักสูตร อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)ประจำปี 2560 ประกอบด้วย นางศิริรา คงอรุณ นางจุรีรัตน์ ปานะคํา นายจแล แสงจันทร์ไทย นางชูสุดา เข็มทิศ นางสมพร ใจเงิน นายเสวก สังขจาย นางสมหมาย บุญมี รวมทั้งหมด 7 คนนอกจากนี้นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร ได้ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความสุจริต โดยกำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมสำหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือ และปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ โดยมุ่งมั่นที่จะนำหน่วยงานให้ดำเนินงาน ตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริตจึงกำหนดแนวทางให้ส่วนราชการในสังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชรถือปฏิบัติและดำเนินการ ดังนี้

  1. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม
  2. ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต
  3. ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการดำเนินการให้เกิดความโปร่งใสใน ทุกขั้นตอน และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดำเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ
  4. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียน ร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
  5. กรณีพบการทุจริตจะดำเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงสุดกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง

จึงประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตนี้ให้บุคลากรในสังกัดได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ และประกาศให้สาธารณชนได้ทราบต่อไป ท้ายสุดของกิจกรรมในวันนี้ ยังได้ดำเนินกิจกรรมตามแนวคิด “เปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์” ซึ่งเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดขยะในชุมชนเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร โดยนำขยะที่รีไซเคิลได้ มาเปลี่ยนเป็นมูลค่าเป็นสวัสดิการให้กับพนักงานอีกด้วย