อบจ. จัดอบรม การทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่แท้จริงในพื้นที่

ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 2 ถ.ปิ่นดำริห์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร เช้าวันที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. นางกุลดา  พันธ์เตี้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เดินทางเป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร มีนายปรีชา  ฤกษ์หร่าย รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้กล่าวรายงาน

โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  ผู้เห็นชอบแผนพัฒนา  ผู้เห็นชอบให้ตั้งและอนุมัติงบประมาณใจสาระสำคัญ ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่ถูกต้อง   และเพื่อให้กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในส่วนของการแก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ตลอดจนเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ลดปัญหาการตอบชี้แจง หรือขัดแย้งในการตีความต่าง ๆ กัน และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ เพื่อให้แผนพัฒนาตรงตามสภาพปัญหาในพื้นที่ ความต้องการของพี่น้องประชาชนในท้องถิ่น ให้มากที่สุด ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการในวันนี้ จำนวน 130 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ข้าราชการ  และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผ่นพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ซึ่งเป็นภาคประชาคม และผู้ทรงคุณวุฒิ

โดยวิทยากรที่เดินทางมาบรรยายให้ความรู้นี้ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถจากกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น คือ ดร.สุริยะ  หินเมืองเก่า หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่วนแผนพัฒนาท้องถิ่น กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย บรรยายหัวข้อเรื่องการเชื่อมโยง และบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่นในระดับพื้นที่ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสี่ปี และแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี  ในภาคปฏิบัติผู้เข้าร่วมอบรมทุกคน ได้ร่วมกันทำกิจกรรมภาคปฏิบัติ นายวิชัย  พระกระแส  ผู้อำนวยการส่วนแผนพัฒนาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ให้แนวทาง