เชิญชวนส่งสาวงามประกวด”ธิดากล้วยไข่”

เชิญชวนส่งสาวงามประกวด”ธิดากล้วยไข่”

นายปรีชา ฤกษ์หร่าย รักษาการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เปิดเผยว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ได้รับมอบหมายจากจังหวัดกำแพงเพชร ให้รับผิดชอบและดำเนิน กิจกรรมการประกวดธิดากล้วยไข่ ในงานประเพณีสารทไทยกล้วยไข่เมืองกำแพง ประจำปี 2560 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 ถึง 30 กันยายน นี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และยกย่องสาวงาม เมืองกำแพงเพชร จึงขอเชิญชวน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ตลอดจนผู้สนใจได้ส่งสาวงาม เพื่อเข้าร่วมการประกวดธิดากล้วยไข่ ปี 2560 โดยจะจัดขึ้นในคืนวันที่ 30 กันยายนนี้ สำหรับคุณสมบัติผู้ประกวด มีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 25 ปี ณวันที่ประกวด เป็นเพศหญิงส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร เป็นผู้ที่เกิดในจังหวัดกำแพงเพชรโดยกำเนิด หรือมีภูมิลำเนาในจังหวัดกำแพงเพชรอย่างน้อย 1 ปี ในกรณีศึกษา ต้องศึกษาอยู่ในจังหวัดกำแพงเพชรอย่างน้อย 3 ปี สถานภาพโสด ไม่เคยสมรสทั้งโดยพฤตินัยและนิตินัย ไม่เคยประกอบพิธีการมงคลสมรส จดทะเบียนสมรสหรือการใช้ชีวิตคู่ ฉันสามีภรรยา ต้องไม่เคยประกอบอาชีพหรือมีความประพฤติอันเป็นที่รังเกียจของสังคมอาทิการถ่ายหรือบันทึกภาพที่ล่อแหลมต่อศีลธรรมอันดีของสังคม และเป็นผู้ที่มีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคที่สังคมไม่ยอมรับไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงและไม่เป็นโรคที่เกี่ยวกับความงาม ผู้สนใจสามารถ สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 28 กันยายน ณกองการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรตำบลอ่างทองอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท 055 718 280 ต่อ 801 ถึง 5 ในวันเวลาราชการ