โรงเรียนคณฑีพิทยาคม ดูงานเทศบาล กพ.

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชากังราว 1 ชั้น 4 เทศบาลเมืองกำแพงเพชร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนคณฑีพิทยาคม โดยมีนายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายวุฒิชัย ศุภอรรถพานิช เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนการงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เนื่องจากโรงเรียนคณฑีพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ได้จัดทำโครงการค่ายวิชาการหัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสตราและวัฒนธรรม เพื่อศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์จริง สถานที่จริงในความรู้ของ 5 กลุ่มสาระและให้มีความรู้ในเรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโครงสร้างการบริหารงาน บทบาทหน้าที่ของสำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชรในลักษณะเชิงบูรณาการ โดยมีคณะครู และนักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน 65 คน