พิพิธภัณฑสถาน เฉลิมพระเกียรติบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบ 1 ปี

ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรจัด พิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบ 1 ปี วันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 07.20 น.เช้าวันนี้ ท่ากลางสภาพอากาศท้องฟ้ามืดครึ้ม สายฝนตกโปรยปรายลงมาที่พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบ 1 ปี วันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งประธานฝ่ายสงฆ์ พระโสภณคณาภรณ์ (พระมหาสมจิตร อภิจิตโต)  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศ วิหาร และฝ่ายฑราวาส

นำโดยนายศิวะ แสงมณีที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  ร.ศ.จารย์วิสิฐ  ธัญวรรณ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผ.ศ.แจ่มผล ดร.ปรียานุช พรหมภาษิต นายสุวรรณ ศุภกิจเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ดร.เสริมวุฒิ คุณอมรรัตน์ สุวรรณโรจน์ บริษัทเฉาก๊วยชากังราวจำกัด นายสมบัติ ตันเจริญผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทร์ (สมเด็จย่า)จังหวัดกำแพงเพชร นายมนต์ชัย รุ่งชาญชัย ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ด้านเศรษฐกิจ  จังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายสรวิชญ์ ธันยบูรณ์สถาพร ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร นายสมเกียรติ มาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญา ชอุ่มผล คุณจันทรัตน์ ดำรงค์รัตน์ คุณมะณา คุ้มกล่ำ รศ.อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์  ผศ.เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิหรรษา ผศ. ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง นายเทียนฉาย ประสานสิน นายวสันต์ ติกะโกศล พร้อมด้วยคณะข้าราชการ ประชาชน เยาวชน  นักศึกษา และเด็กนักเรียน

โดยในภาคเช้าได้มีพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน 19 รูปที่ออกรับบิณฑบาตท่ามกลางสายฝนที่ตกโปรยปรายลงมา แต่ก็มิได้เป็นอุปสรรคแต่อย่างใดประชาชนที่นำเครื่องอาหารแห้งข้าวสารเครื่องใช้ต่างๆมาตั้งโต๊ะเรียงแถวที่หน้า พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ ครอบครัวที่มีร่มติดมาก็ใช้ร่มกันฝนส่วนที่ไม่มีก็ตากฝนใส่บาตรกันจนเสร็จสิ้น ทั้งนี้ต่างมีความตั้งในที่จะบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบ 1 ปี วันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

โดยมีนายศิวะแสงมณีที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมกล่าวสดุดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานต่อพสกนิกรชาวไทยมายาวนาน นับเนื่องแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นระยะเวลา 7 10 ปี ที่ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่พรั่งพร้อมด้วยทศพิธราชธรรม ทรงตรากตรำพระวรกาย เพื่อปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ทรงพระราชทานความช่วยเหลือ บำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎร ด้วยพระอัจฉริยะภาพรำลึก เปี่ยมด้วยพระปรีชาญาณ ทุกศาสตร์ศิลป์แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนจนสัมฤทธิ์ผลในทางปฏิบัติ ทรงประทานโครงการฝนหลวง โครงการกังหันน้ำชัยพัฒนา โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการแก้มลิง โครงการแกล้งดิน ซึ่งทุกโครงการยกระดับคุณภาพชีวิต ของประชาชนชาวไทยให้มีความสุขและสันติสุข และท้ายสุดผู้ร่วมพิธีต่างกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณว่าจะเจริญรอยตามพระยุคลบาท สืบทอดพระราชปณิธาน ตลอดจนปฏิบัติตามพระบรมราโชวาท พระราชดำรัส ที่พระองค์เคยพระราชทานไว้ตลอดไป

ต่อจากนั้นไม่มีพิธีมอบทุนการศึกษา ทุนน้ำพระทัย สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ให้เยาวชนที่ชนะเลิศการประกวดเขียนบทความ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ”เรื่องแนบภาพไว้ที่อก ยกภาพไว้เหนือเกล้า” ทุนละ 3,000 บาทจำนวน 8 ทุน โดย “ทุนยกภาพไว้เหนือเกล้า”ได้แก่ นางสาวอุทัยวรรณอิน แนม  นางสาวธีรการ ธรรมวุฒิ เด็กชายประสบชัย ใจเย็น ทุนแนบภาพไว้ที่อก ได้แก่เด็กชายปวรวัตร สนิทดำรง นางสาวปลิดา ศรีสิงห์ เด็กชายรัชชานนท์ เด็กหญิงสุนิสา รอดเทศ เด็กหญิงปินดาว โรจน์แสงอิทธิกุล

และท้ายสุดพิธีสดุดีเชิดชูพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรโดยนักเรียนศูนย์จริยศึกษา สธ ยกพระบรมสาทิสลักษณ์ขึ้นหน้าแนบอก ยกภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ขึ้นเหนือเกล้า เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและความจงรักภักดีอย่างหาที่สุดมิได้///พิพัฒน์ จงมีความสุข / ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร