สภาอุตสาหกรรม สนับสนุนซักซ้อมพิธี มอบอาหาร 750 กล่อง

วันที่ 25ตุลาคม 2560 18.00 น. ประธานสภาอุตสาหกรรมฯ นายสรวิชญ์ธัญยบูรณ์สถาพรประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร คุณธัญวลัย ธัญยบูรณ์สถาพร โรงสีธัญยบูรณ์สถาพรตัวแทนครัวสภาอุตสาหกรรม นำอาหารกล่องที่ปรุงจากครัวมาดาม คุณธัญญา รุ่งชาญชัย บริษัทในเครือสิงโตทอง จำนวน 750 กล่อง มอบให้กับคณะทำงานฝ่ายโรงทาน มอบให้กับ จิตอาสาและประชาชน นักเรียนนักศึกษา ที่ได้ถวายงานร่วมกัน ในการซักซ้อมพิธีงานพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทร์ ในงานพระราช​พิธี​ถวายพระเพลิง​พระบรมศพ​ พระ​บาท​สมเด็จ​พระ​ปรมินทร​มหา​ภูมิพล​อดุลยเดช​ บรม​นาถ​บพิตร บริเวณมณฑลพิธีลานหน้าเมืองอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร