พ่อเมืองฯ ประชุมมอบนโยบายรัฐบาล ข้าราชการ ทั้งจังหวัดกำแพงเพชร

ที่ห้องประชุมซุ้มกอชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนตุลาคม 2560 ร่วมด้วยนายไพโรจน์ แก้วแดง นายพิจิตร วัฒนศักดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พ.อ.ประสานแสง ศิริรักษ์รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกำแพงเพชร นายธวัชชัย เกตุพันธุ์ ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร พล.ต.ต.เฉลิมพล จินตรัตน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานนายอำเภอทั้ง 11 อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เทศบาลเมืองกำแพงเพชร กาชาดจังหวัดกำแพงเพชร หอการค้าจังหวัดกำแพงเพชร สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ก่อนที่จะเริ่มการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ของประชาชนในส่วนภูมิภาค เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร  โดยมีจังหวัดกำแพงเพชร หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอ 11 อำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะเหล่ากาชาดจังหวัด สถานศึกษาและภาคเอกชน เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณจำนวน 56 หน่วยงานประกอบไปด้วยกองกำลังอำนวยการรักษาความมั่นคง กองบัญชาการควบคุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย ตำรวจภูธรจังหวัด สำนักงานเหล่ากาชาดที่ ทำการปกครองจังหวัดฯสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฯ สำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดฯ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฯ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฯ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฯสำนักงานเกษตรจังหวัดฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 8 กำแพงเพชร สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ สำนักงานขนส่งจังหวัดฯ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฯ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฯ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฯ แขวงทางหลวงชนบทกำแพงเพชรอุทยานประวัติศาสตร์ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 7 กำแพงเพชร โรงพยาบาลกำแพงเพชร ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฯ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  การประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร หอการค้าจังหวัดกำแพงเพชร สภาอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร อำเภอ 11 อำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เทศบาลเมืองกำแพงเพชร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว สถานีตำรวจภูธรเมืองกำแพงเพชร ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 6 สาขาจังหวัดกำแพงเพชรมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกําแพงเพชร วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กำแพงเพชร โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม สำนักงานธกส.จังหวัดกำแพงเพชรห้างหุ้นส่วนสาม เพชรจำกัด บริษัทเบียร์ไทย 1991 จำกัดมหาชน ผู้ประกอบการรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดกำแพงเพชร yec นายปรีชา อ่ำเจริญและสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชรสำหรับระเบียบการประชุมในวันนี้ มีเรื่องงานนโยบายของรัฐบาล และงานสำคัญของจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นผลการดำเนินการ ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดกำแพงเพชร รายงานสรุปผลประเด็นสำคัญของการมอบนโยบาย สำคัญของจังหวัดกำแพงเพชร จนถึงการกำจัดผักตบชวาครั้งที่ 1 โดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร  เป็นเจ้าภาพ มีนายปรีชา ฤกษ์หร่ายรักษาการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ได้รายงานผลการดำเนินงาน

ขณะเดียวกันผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้สั่งการให้สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร ได้ดำเนินการนำพันธุ์ปลา ไปปล่อยอย่างแหล่งน้ำที่ทำความสะอาดแล้ว เพื่อเพิ่มทรัพยากรธรรมชาติและในอีก 6 เดือนต่อไป ก็จะเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ได้อีกด้วย

เรื่องส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศกาลกินกุ้งก้ามกาม ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้สั่งให้ดำเนินการพร้อมกันนี้ที่ประชุม กำชับให้มีการกวดขันในช่วงประเพณีงานลอยกระทง ถึงแหล่งผลิต พลุดอกไม้ไฟการเตรียมประชุมกับผู้ปรพกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่องการขนย้ายอ้อยเข้าสู่โรงงาน การปลดป้ายผ้า ป้ายแสดงความอาลัยของหน่วยงาน

นอกจากนี้ยังมีเรื่องเพื่อทราบ เอกสารการประชาสัมพันธ์โครงการระบบสื่อสารออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร ข่าวประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาชาว ไทยภูเขาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 30 ประจำปี 2561 กำแพงเพชรเกมส์ โดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร รายงานผลการดำเนินงานของสำนักพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ศรีสัชนาลัย กำแพงเพชร ประจำเดือนตุลาคม 2560 โดย อพท. 4 ท้ายสุด ที่ประชุมได้เน้นย้ำโครงการทำความสะอาดโครงการหน้าบ้านน่ามอง โดยให้ประชาชนได้เริ่มต้น มีส่วนร่วมคนละไม้ละมือ ในการสร้างสรรค์โครงการนี้ นโยบายสวมหมวกนิรภัยขับขี่รถจักรยานยนต์ 100 เปอร์เซ็นต์ และนอกจากนี้ยังคงเน้นนโยบายของจังหวัด ในการส่งเสริมให้คนเป็นคนดี เริ่มต้นด้วยการรักษาศีล 5 จากโรงเรียนไปสู่ครอบครัวประชาชน เป็นการพัฒนาคนให้เป็นคนดี ก่อนที่จะเป็นคนเก่งมาสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติและสังคมต่อไป // พิพัฒน์ จงมีความสุข ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร