ความสำคัญ หลักการ โฆษณาประชาสัมพันธ์ องค์กร

พื้นที่สื่อ ชิงได้ เป็นผู้ชนะ

ต้องบอกว่า ในยุคปัจจุบัน เทคโนโลยีสมัยใหม่ มากช่องทางการสื่อสาร มีความฉับไว คู่กับความคิดทางสังคมอย่างมาก บางความข้อความที่แสดงออก มีทั้งด้านบวกและ ด้านลบ ตามสภาวะแวดล้อม ความรู้สึกอารมณ์ในขณะนั้น  โดยเฉพาะ คนมีตำแหน่งใหญ่ๆในหน่วยงานองค์กร ที่เอาเงินภาษี จากชาวบ้านไป แจกจ่ายตอบแทนเป็นเงินเดือน แจกโบนัสให้ตัวเอง ขึ้นขั้น ขั้นเงินเดือนให้ตัวเอง เสวยสุข อยู่บนกองภาษีของราษฎร มีบ้านใหญ่โตหรูหรา แต่งตัวโก้ รถเก๋งราคาแพง นั่นก็ไม่รู้ว่า ได้มาจากความบริสุทธิ์ หรือฉ้อราษฎร์บังหลวง กลายเป็นข้อคับข้องใจ ชาวบ้านได้แต่ มองตากันปริบๆ สะสมจนบางแห่ง กลายเป็นน้ำผึ้งหยดเดียว ขับไล่ข้าราชการ ยันนักการเมือง สาเหตุเพราะขาดการประชาสัมพันธ์…??….ที่ดี

ในยุคการแข่งขันปัจจุบัน การประชาสัมพันธ์มีความสำคัญ ต่อหน่วยงาน ต่อองค์กร การประชาสัมพันธ์จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่นักบริหาร นักการตลาดจะต้องศึกษาเรียนรู้ การประชาสัมพันธ์จะก่อให้เกิดภาพพจน์ที่ดีต่อบุคคล ต่อหน่วยงาน ต่อองค์กร

การประชาสัมพันธ์ โดยผ่านเครื่องมือการประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่นเช่นเว็บไซต์ออนไลน์ที่มีความไว ถึงกลุ่มผู้บริโภคหรือประชาชนในยุคปัจจุบัน และสามารถตรวจสอบปริมาณแสดงถึงความคุ้มค่าได้อย่างชัดเจน สื่อทีวี สื่อหนังสือพิมพ์ สื่อวิทยุ ป้ายโฆษณา ฯลฯ

การเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลขององค์กรที่ดี ต้องมีส่วนร่วมกับสื่อมวลชน ที่มีองค์กร มีเครื่องมือสื่อสารเผยแพร่ เป็นที่เชื่อถือของสังคม  สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับสื่อมวลชน เพราะหากองค์กรหรือหน่วยงานใด ไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชน เมื่อต้องการเผยแพร่ข่าวหรือประชาสัมพันธ์องค์กร สื่อมักไม่ค่อยลงให้ ดังนั้นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชนจึงเป็นสิ่งสำคัญ ฯลฯการประชาสัมพันธ์นั้นมีความสำคัญต่อองค์ท้องถิ่นที่ไม่แสวงหาผลกำไร เพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้น เช่น ข่าวลือในด้านลบขององค์การ ซึ่งทำให้สาธารณชนเกิดความเข้าใจผิดต่อองค์กร เพื่อเผยแพร่คุณงามความดีของกิจกรรมโครงการ   เพื่อให้สาธารณชนได้รู้ถึงสิ่งที่องค์การได้กระทำการอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนรอบข้าง      เพื่อให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธา  และเกิดการสนับสนุน ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานของกิจการ ส่งเสริมและชักจูงใจสาธารณชนให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาต่อองค์การ ให้ทราบถึงทัศนคติ หรือความรู้สึกนึกคิดของสาธารณชนที่มีต่อองค์การ เพื่อขจัดปัญหาความยุ่งยากต่างๆ ภายในหน่วยงาน ให้สาธารณชนเหล่านี้ได้รับรู้ข้อมูข่าวสาร  นโยบาย   เป้าหมาย วัตถุประสงค์  รวมถึงมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร ได้อย่างถูกต้องฉะนั้นการประชาสัมพันธ์องค์กร จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอันดับต้นๆ ในการทำงานขององค์กรแต่ละองค์กร เราจะสังเกตว่า บางหน่วยงานทำงานหนักมีผลงานมากมายแต่ไม่มีการประชาสัมพันธ์ ผู้คนมักจะไม่ทราบว่าหน่วยงานนั้นได้ทำอะไรไปบ้าง แต่ตรงกันข้ามอีกหน่วยงานหนึ่งทำงานน้อยกว่ามีผลงานน้อยกว่า แต่หน่วยงานนั้นมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารออกไปยังสื่อต่างๆ หน่วยงานนั้นจะเป็นที่รู้จักของประชาชนและเกิดการยอมรับในที่สุด // kppnews.net ออนไลน์