ประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขากำแพงเพชร นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL และประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE ร่วมด้วยเทศบาลเมืองกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นายวราวุธ ชื่นตา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวรายงานโครงการ TO BE NUMBER ONE IDOL เป็นโครงการที่ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนพรรณวดี ทรงมีความห่วงใยต่อประชาชนชาวไทยเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน จึงทรงรับเป็นประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีพระประสงค์มุ่งเน้นการรณรงค์ในกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ วัยรุ่นและเยาวชน โดยกลวิธีสร้างกระแสการแสดงพลังอย่างถูกต้อง การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้กับเยาวชน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายสมาชิกและชมรม TO BE NUMBER ONE เพื่อร่วมกันรณรงค์และจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นเสมือนการเติมสิ่งที่ดีให้กับชีวิตเพื่อให้เกิดค่านิยมของการ “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด”จังหวัดกำแพงเพชรได้ได้น้อมนำโครงการ TO BE NUMBER ONE มาดำเนินการอย่างต่อเนื่องกว่า 15 ปี จนส่งผลให้จังหวัดกำแพงเพชรได้ได้รับรางวัลพระราชทาน จังหวัด TO BE NUMBER ONE พร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 2 และได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศมากมาย เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนจึงได้จัดประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี

TO BE NUMBER ONE IDOL และประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE ประจำปี 2560 ขึ้น เพื่อคัดเลือกเยาวชนเป็นตัวแทนของจังหวัดกำแพงเพชรเข้าร่วมประกวดในระดับภาคเหนือต่อไป