ได้อิ่มมื้อกลางวัน มหาสมจิตรอภิจิตโต เมตตาเลี้ยงอาหารนักเรียนเทศบาล 3

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 นายสมเกียรติ มาลา ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการโรงเรียนเทศบาล 3  ได้ให้ จัดอาหารมาเลี้ยงอาหารกลางวัน แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 3  ด้วยความเมตตาของพระโสภณคณาภรณ์(มหาสมจิตรอภิจิตโต) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพฯ ผู้จัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาวชิรกุญชรมัธยม วัดนาควัชรโสภณวัดช้าง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) สังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มี นายสมเกียรติ มาลา เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา นักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง เก็บขยะ ทำไร่ หากท่านใดมีความประสงค์ที่จะประกอบกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ก็สามารถที่จะเลือกให้โอกาสกับการเสริมสร้างความรู้ ด้านปัญญา ให้กับเด็กเหล่านี้ได้ที่โรงเรียนเทศบาล 3  (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) สังกัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร