พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

จังหวัดกำแพงเพชร พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00 น. ที่หอประชุม ที่หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายพิจิตร วัฒนศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้รับมอยหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”โดยมี ข้าราชการทุกภาคส่วน ศาล อัยการ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ เหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร สถานศึกษา  ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร  เข้าร่วมพิธีเพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในฐานะที่ทรงเป็น “พระบิดาแห่งฝนหลวง”

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2498 ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระดำริที่จะคิดค้นวิจัยหาวิธีการทำฝนหลวง โดยการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการบังคับเมฆให้เกิดเป็นฝน เพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่ประสบภัยแล้ง รวมทั้งปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรน้ำของประเทศ จนเกิดเป็นโครงการพระราชดำริฝนหลวงสืบมาจนถึงปัจจุบัน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะที่ได้รับพระราชทานความไว้วางพระราชหฤทัยโปรดเกล้าฯ ให้เป็นหน่วยงานรองรับการดำเนินงานสนองพระราชดำริและพระราชประสงค์ในโครงการพระราชดำริฝนหลวง โดยมีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเป็นหน่วยงานหลัก ในการนี้ ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2545 เห็นชอบการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งฝนหลวง” และกำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็น “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” เพื่อจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทย ให้ประชาชนทั้งในปัจจุบันและอนุชนรุ่นหลังได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดี น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมกันถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติติดต่อกันไปทุกปี