Big Cleaning  สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร 

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นางสุชาดา สีสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดกจังหวัดกำแพงเพชร นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยรองนายกฯ กรรมการและสมาชิก จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ปรับปรุงภูมิทัศน์ทาสีรั้ว รอบบริเวณอาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร โดยได้รับการสนับสนุนจากกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาด สมาคมแม่บ้านมหาดไทยและสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดกำแพงเพชร ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และได้ร่วมแรงร่วมใจกันปรับปรุงอาคารสำนักงานฯให้สมกับเป็นองค์กรต่างพระเนตรพระกรรณ//ข่าวรอบรั้วกาชาด