ลงทะเบียนแม่ค้า พ่อค้า ร่วมโครงการ”ตลาดประชารัฐ”

จังหวัดกำแพงเพชรเปิดรับสมัคร

ลงทะเบียนแม่ค้า พ่อค้า ร่วมโครงการ”ตลาดประชารัฐ”

ขอเชิญพี่น้องประชาชน ผู้ประกอบการ ผู้สนใจ สมัครเป็นผู้ค้าขายในตลาดประชารัฐได้ โดยเปิดให้ลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 10-30 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์ดำรงธรรม ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง หรือ ศูนย์ดำรงธรรม ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชรโทรศัพท์สอบถามข้อมูลได้ที่ 055 705154

โดยมติ ครม.(17 ต.ค.60) เห็นชอบให้เร่งขยายพื้นที่และพัฒนา ”โครงการตลาดประชารัฐ” เปิดช่องทางด่วนด้านการตลาด แก่เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย ให้มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น บูรณาการภาครัฐร่วมเอกชน พลิกโฉมและเปิดตลาดใหม่ ด้วยการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ ตลาด 9 ประเภทคือ

1.ตลาดประชารัฐสะอาดปลอดภัย Green Market

2.ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้

3.ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ

4.ตลาดประชารัฐคืนความสุข (กทม.)

5.ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด

6.ตลาดประชารัฐค้าทันสมัย Modern Trade

7.ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน และ

8.ตลาดประชารัฐต้องชม

9.ตลาดประชารัฐตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม

กลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกร, ผู้มีรายได้น้อย, ชุมชนผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการที่ไม่มีสถานที่ค้าขาย, กลุ่มเครือข่าย OTOP, วิสาหกิจชุมชน, ร้านอาหาร, หาบเร่, แผงลอย

สำหรับ ผู้สนใจ สมัครเป็นผู้ค้าขายในตลาดประชารัฐได้ โดยเปิดให้ลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 10-30 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์ดำรงธรรม ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง หรือ ศูนย์ดำรงธรรม ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร

โทรศัพท์สอบถามข้อมูลได้ที่ 055 705154……

หรือที่ สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร โทร.055-705070….092-2468355