อบจ. จัดอบรมการทำแผน และประสานพัฒนาท้องถิ่น 

อบจ. จัดอบรม สร้างความเข้ารู้ความเข้าใจต่อการทำแผน และประสานพัฒนาท้องถิ่น ให้ตรงความต้องการประชาชน เช้าวันที 17  พฤศจิกายน 2560  ณ โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว  อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร  นายธัชชัย  สีสุวรรณ  ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิด โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ.2561 นายปรีชา  ฤกษ์หร่าย  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร  เป็นผู้กล่าวรายงาน ถึงโครงการนี้ ที่จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  ผู้เห็นชอบแผนพัฒนา  ผู้เห็นชอบให้ตั้งและอนุมัติงบประมาณในสาระสำคัญ ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่ถูกต้อง   และเพื่อให้กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในส่วนของการแก้ไขเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ประกาศใช้เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559  โดยกำหนดให้แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระยะเวลา 4 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด และให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร