ท้องถิ่นเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เมื่อวานนี้วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 บรรยากาศที่ห้องประชุมเยาวมาลย์ โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว นั้นคึกคัก ไปด้วยผู้นำท้องถิ่น ที่ต่างเดินทางมาร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นายธัชชัย สีสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ส่วนผู้นำการเมืองท้องถิ่น นำโดยนายปรีชา ฤกษ์หร่าย รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร นายชัยวัฒน์ ศุภพอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร นายเชาวนัย ชาญเชี่ยว นายกเทศมนตรีเมืองหนองปลิง นายสุวรรณ ศุภกิจเจริญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ปลัดและประธานสภาฯนายไอศูรย์ ดีรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ. ศ. 2560-2579 เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ประเทศ มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำไปสู่การพัฒนาให้คนไทย มีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ ขจัดคอรัปชั่น ปรับกระบวนงาน การทำงานของกลไกที่เกี่ยวข้อง จากแนวดิ่ง สู่แนวระนาบมากขึ้นมีการปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบต่างๆ ประกอบกับภารกิจสำคัญ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คือ การสร้างความเข้มแข็ง ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการเสริมสร้างศักยภาพ ในการพึ่งตนเองของท้องถิ่น และเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาพื้นที่ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน แก่พื้นที่ ในความรับผิดชอบโดยเป็นการเชื่อมโยง หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาการบริหารจัดการ และการจัดบริการสาธารณะ ตามบริบทภารกิจท้องถิ่น และอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้ยุทธศาสตร์ เพิ่มความเข้มแข็ง ในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้ยุทธศาสตร์ เพิ่มความเข้มแข็งในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ภายใต้หลักธรรมาภิบาล และการเพิ่มความเข้มแข็งและศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการให้บริการสาธารณะ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 13) พ.ศ 2552 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 6)ฉ พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอน การกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร จึงได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2561 ขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานโดยการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการบริหารงานร่วมกัน ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนราชการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อันจะนำไปสู่การพัฒนาและการแก้ไข ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล(Aganda)งานตามภารกิจ(Function) และงานในพื้นที่ (Area)

โดยเน้นการทำงานในเชิงรุกบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนในแนวทางประชารัฐผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการทั้งหมดจำนวน 290 คนประกอบไปด้วยนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประธานสภาท้องถิ่นปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้องถิ่นอำเภอและข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร