โตโยต้าฮั้วเฮงหลี หนุนการตลาดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงนาสะอาด อ.ไทรงาม

บริษัทโตโยต้ากำแพงเพชร ฮั้วเฮงหลี หนุนประชาสัมพันธ์การตลาด กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงนาสะอาด อำเภอไทรงาม โดยมีผู้ว่าฯเป็นประธานเปิด พ่อค้าได้สั่งซื้อข้าวทับทิมชุมแพ จำนวน 3 ตัน ไปจำหน่ายบริโภคสิงคโปร์

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น นายธัชชัย สีสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานเปิดงานโตโยต้าฮั้วเฮงหลีช่วยชาวนาขายข้าวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงนาสะอาดอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร ภายในบริษัทโตโยต้ากำแพงเพชรฮั้วเฮงหลี ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชรโดย นางศิริพร ลี้นะวัฒนาประธานกรรมการบริหารบริษัทในเครือฮั้วเฮงหลีกรุ๊ป นายสุภชัย ปิติวุฒิ กรรมการบริหารบริษัทโตโยต้ากำแพงเพชรฮั้วเฮงหลี สาขาใหญ่ตำบลนครชุม กล่าวรายงาน  นอกจากนี้ร่วมด้วย นายทวีพงศ์ แสงสุวรรณ นายอำเภอไทรงาม นายองอาจ สังคหัตถากร นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร, พ.อ.ประสาน แสงศิริรักษ์ รองผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกำแพงเพชร นายทฤษฎี เพชรมะลิ ประธานวิสาหกิจชุมชนแปลงนาสะอาดจังหวัดกำแพงเพชร นายประทีป ตระกูลสา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร นายคมกฤษ ศิริยุทธแสนยากร สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร  นางกิตติยา นิ่มทับทิม สำนักงาน ธกส.จังหวัดกำแพงเพชร   สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชรพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนายสุภชัย ปิติวุฒิกรรมการบริหารบริษัทโตโยต้า กำแพงเพชร ฮั้วเฮงหลี เปิดเผยว่า บริษัทฯ    ได้มีนโยบายเพื่อส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุน การผลิตสินค้าข้าวชุมชนวิสาหกิจ ภายในจังหวัดกำแพงเพชรให้ได้มาตรฐาน อีกทั้งยังช่วยพัฒนาศักยภาพผลิตข้าวของเกษตรกร และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น

โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงนาสะอาดอำเภอไทรงาม ถือเป็นตัวอย่างของกลุ่มเกษตรกรยุค 4.0 ที่จัดตั้งกลุ่มผลิตสินค้าข้าวตลาดเฉพาะ เน้นข้าวคุณภาพที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ข้าวอินทรีย์ปลอดสารพิษ ได้มาตรฐานส่งออก จับกลุ่มการค้าระดับบนและกลุ่มผู้บริโภค สามารถเข้าถึงสินค้าข้าวคุณภาพที่มีคุณสมบัติพิเศษ ทั้งคุณค่าทางโภชนาการและเอกลักษณ์ส่วนตัว ผ่านช่องทางการตลาดที่มีความหลากหลายเพิ่มขึ้นซึ่งทาง บริษัทโตโยต้ากำแพงเพชร ฮั้วเฮงหลี มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เป็นส่วนสนับสนุนกลุ่มเกษตรกร เป็นช่องทางในการกระจายสินค้าประชาสัมพันธ์ ต่อยอดสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืน

ด้านนายธัชชัย สีสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้กล่าวถึงกลุ่มแปลงนาสะอาด เป็นวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ ที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ได้ดำเนินกิจกรรมที่มีประโยชน์ และสร้างความเข้มแข็งต่อชุมชนในหลายด้าน  กลุ่มแปลงนาสะอาด ผลิตข้าวโภชนาการสูง แหล่งสำคัญของจังหวัดกำแพงเพชร เพราะปลูกพันธุ์ข้าวคุณภาพ อาทิข้าวทับทิมชุมแพ และมะลินิลสุรินทร์ จนได้รับโอกาสจาก การกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เข้าสู่ตลาด นิชมาร์เก็ต มีผลงานโดดเด่นจากการเพิ่มมูลค่าของสินค้า ที่ต่อยอดจากผลผลิตข้าวทับทิมชุมแพ และมะลินิลสุรินทร์ เป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิด จนเป็นที่รู้จักของผู้บริโภค ที่รักสุขภาพทั่วไป การดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนแปลงนาสะอาดดังที่กล่าวมาแล้วนั้น แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ อันเป็นการส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน

ในปีนี้วิสาหกิจชุมชนแปลงนาสะอาดได้รับโอกาสคัดเลือกในการแข่งขัน เดอะ ซุปเปอร์ฟาร์มเมอร์  เกมเกษตรกรครั้งที่ 5 ถือเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นตัวแทนของชาวนาจังหวัดกำแพงเพชร และวันนี้ถือเป็นภารกิจสุดท้ายของการแข่งขัน ที่กำหนดให้จัดขึ้นที่บริษัทโตโยต้ากำแพงเพชรฮั้วเฮงหลีจำกัด

นอกจากนี้ในวันเดียวกัน ชาวสิงค์โปร์ ได้สั่งซื้อข้าวข้าวทับทิมชุมแพ จำนวน 3 ตันกลุ่มแปลงนาสะอาด กลับไปจำหน่ายยังประเทศของตน เป็นเรื่องที่น่ายินดีแสดงถึงคุณค่าข้างที่ดีในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร  และทางจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ในทุกด้านต่อไป หลังจากนั้นประธานวิสาหกิจชุมชนแปลงนาสะอาดจังหวัดกำแพงเพชร ได้เป็นวิทยากรบรรยาย ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ในการผลิต ข้าวทับทิมชุมแพ และมะลินิลสุรินทร์ //////ติดตามข่าวสร้างสรรค์จังหวัดกำแพงเพชรได้ที่เว็บไซต์  w.w.w.kppnews.net ///เพจ facebook.com/kppnews/