นั่งรถรางชมสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดกำแพงเพชร

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน ร่วมกิจกรรม นั่งรถรางชมสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ ๑-๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าสนามกีฬาฯ ในการแข่งขันกีฬาชาวไทยภูเขาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 ณ สนามกีฬาริมปิง ตามกำหนดการ ดังนี้
๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน ณ จุดบริการรถรางนำชม สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร
๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ น. – นั่งรถรางไปพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ เพื่อชมและร่วมกิจกรรม
• แต่งกาย ถ่ายภาพ ในกิจกรรมนุ่งห่ม สมอยู่ ในเรือนไทย
• ชมนิทรรศการประวัติศาสตร์เมือง ชาติพันธุ์วิทยา
• ชมศูนย์รวมสายพันธุ์กล้วยเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสายพันธุ์กล้วยมากกว่า ๑๖๕ ชนิด
• กิจกรรมเรียนรู้งานหัตถศิลป์ งานอาหารและขนมไทย งานดอกไม้สด งานร้อยมาลัยและงานใบตอง โดย วิทยากรพิพิธภัณฑเรือนไทย เฉลิมพระเกียรติ
– รถรางนำชมสถานที่ท่องเที่ยวในเขตอำเภอเมืองกำแพงเพชรโดย มัคคุเทศก์น้อย/นักสื่อความหมายท้องถิ่น

รถรางนำชมสถานที่ให้บริการจำนวน ๔ รอบ ดังนี้
รอบที่ ๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ชมและทำกิจกรรมที่พิพิธภัณฑสถานเรือนไทย เฉลิมพระเกียรติและนั่งรถรางรอบเมือง
รอบที่ ๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. นั่งรถรางรอบเมือง
รอบที่ ๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ชมและทำกิจกรรมที่พิพิธภัณฑสถานเรือนไทย เฉลิมพระเกียรติและนั่งรถรางรอบเมือง
รอบที่ ๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. นั่งรถรางรอบเมือง