วัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรจัดโครงการ “ศิลาภูษาชากังราว”

วันนี้ (30 พ.ย. 60) เวลา 09.00 น. ที่พิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชร  นายธัชชัย  สีสุวรรณ  ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร  เป็นประธานเปิดโครงการ “ศิลาภูษาชากังราว” อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมผ้าไทย  ผ้าถิ่น  และการออกแบบ  เพื่อตระหนักในคุณค่า และความภาคภูมิใจในผ้าไทย  ผ้าถิ่นอันเป็นมรดกของภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชนินาถ  ในรัชกาลที่ 9  ทรงเป็นผู้ริเริ่มในการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปหัตถกรรม  โดยเฉพาะผ้าไทยให้เป็นที่ประจักษ์  เพื่อให้คนไทยได้มีความตะหนักถึงคุณค่าและความภาคภูมิใจในผ้าไทยอันเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ  ที่นับวันจะเลือนหายไปจากวิถีคนไทยปัจจุบัน  ประกอบกับนโยบายในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0  มีการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์วัฒนธรรม และบริการที่มูลค่าสูง  โดยเริ่มจากสินค้าและบริการ 5 F  ได้แก่ Food  Fashoin  Festival  Fighting  และ Flim โดยโครงการ “ศิลาภูษาชากังราว”  เป็นหนึ่งในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น  เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและท้องถิ่น  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการ  ประกอบด้วย อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมผ้าไทย  ผ้าถิ่น  และการออกแบบ  การประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทย  ผ้าถิ่น  และการแสดง Fashoin  การแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าถิ่น  โดยมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร ให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ด้วย..//เสก.ปชส.กพ.