เข้าค่ายบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” รุ่นที่ 1

วัน​พฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ​ นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร บรรยายพิเศษแก่ผู้เข้าค่าย “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ศูนย์อบรมฯ เขตรักษาพันธ์ สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร  ร่วมด้วยนายอาริยะ บุญเกตุ รอง สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร  นายสดุดี พุทธัง นายอำเภอโกสัมพีนคร  นายอำนาจ ฟองชัย หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฯ กรมทหารพรานที่ 35 สถานีตำรวจโกสัมพีนคร และ สสอ./ โรงพยาบาลโกสัมพีนคร ฯลฯ   โดยนายศุภโชค ภูสมตา หัวหน้า สนง.ศอ.ปส.จว.กพ. และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ เพื่อบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด (ระบบสมัครใจ) ซึ่งเป็นหลักสูตรมาตรฐานที่ ปปส. และกระทรวงสาธารณสุขกำหนด ในครั้งนี้มีผู้เข้าค่ายฯ จำนวน 105 คน ดำเนินการระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน ถึง 8 ธันวาคม 2560 รวม 12 วัน โดย  บูรณาการร่วมกับโครงการของ TO BE NUMBER ONE

ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้พูดคุยได้เน้นย้ำถึงการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศีล 5 และการสวดมนต์ ตลอดจนการครองตัว ครองตน ประพฤติปฎิบัติตนเป็นคนดี กตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดา ฯลฯ … และในโอกาสนี้ได้มอบหนังสือธรรมมะ/บทสวดมนต์แก่ผู้เข้าค่ายฯ และคณะวิทยากร เจ้าหน้าที่ ทุกคนด้วย//ข่าวข้างจวน