จังหวัดจัดงบพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตครบวงจรต้นแบบเทศบาลเมือง กพ.

ที่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกำแพงเพชร นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร นางศศิธร ศิริพงษ์  รองปลัดเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้มอบแนวทางการดำเนินงานในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ซึ่งผู้เข้ารับการประชุมในวันนี้ ประกอบไปด้วย ผู้แทนชมรมข้าราชการบำนาญจังหวัดกำแพงเพชร ประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกำแพงเพชร  ผู้แทนจากชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการบริหาร

ประเด็นการประชุมในวันนี้ สืบเนื่องมาจาก ได้รับการจัดสรรงบประมาณพัฒนาจังหวัด ปี 2561 ภายใต้โครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตภาคเหนือเพื่อให้เป็นพื้นที่ต้นแบบสู่การเป็นเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ ในส่วน ของเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้รับสนับสนุนในเรื่อง ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตครบวงจรต้นแบบเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จึงได้จัดประชุมเพื่อร่วมพิจารณาแผนปฏิบัติงานตามโครงการ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตรงตามวัตถุประสงค์ที่สำนักงานจังหวัดได้จัดสรรงบประมาณให้ โดยได้รับสนับสนุนในรายกิจกรรม

1.ด้านการบริหารจัดการโครงการ

2.ด้านการพัฒนาบุคลากรและทีมงานของศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

3.ด้านของครุภัณฑ์อาคารสิ่งปลูกสร้าง

4.ด้านบุคลากร

5.ด้านการพัฒนาระบบบริการที่เข้าถึงง่าย

6.ด้านการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารซึ่งจะมีศูนย์สารนิเทศเพื่อการเรียนรู้และการสื่อสารประชาสัมพันธ์สำหรับผู้สูงอายุ

จากการสนับสนุน จากการได้รับสนับสนุนงบประมาณดังกล่าวจะพัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกำแพงเพชรให้มีกิจกรรมการดำเนินงานเกี่ยวในด้านผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโรงเรียนผู้สูงอายุ กิจกรรมด้านสุขภาพโดยมีการ ประเมิน คัดกรอง ภาวะสุขภาพผู้สูงอายุ การทำกายภาพบำบัด/ การนวดแผนไทยเพื่อการรักษา ในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางสุขภาพ เป็นต้น