เปิดแล้ว ตลาดประชารัฐ ทุกวันอังคาร บ่าย 3 ถึง 3 ทุ่ม

กำแพงเพชรเริ่มแล้ว ตลาดประชารัฐ ตลาดของประชาชน ณ บริเวณสี่แยกไฟแดง หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร มีร้านค้ามากมาย ไปเลือกซื้อ เลือกช็อป ได้ทุกวันอังคาร เวลา 15.00-21.00 นวันอังคาร ที่ 5 ธันวาคม 2560 นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ,นายไพโรจน์ แก้วแดง ,นายพิจิตร วัฒนศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายประทีป ตระกูลสาหัวหน้าสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร  นางสุชาดา สีสุวรรณ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร นางสมพิศ แก้วแดง นางอรัญญา วัฒนศักดิ์,นางวิลาสินี เกตุพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดกำแพงเพชร นางสุดศิริ ศุภกิจเจริญ คณะกรรมการเหล่ากาชาดกำแพงเพชร นายปรีชา ฤกษ์หร่ายรักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร นายสุวรรณ ศุภกิจเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว พ.ต.อ.ปัญญา สุขเอม รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร นายธำรงค์ อัสวะสุธีรกุล อดีต สปช.นักธุรกิจภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่ทหาร ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร ได้ร่วมกันเปิดตลาดประชารัฐ ที่บริเวณหน้าที่ว่าการ อำเภอเมืองกำแพงเพชร สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 เห็นชอบในหลักการให้ดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวัฒนธรรม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม(ประเทศไทยฉ)จำกัดและบริษัทตลาดประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด โดยบูรณาการตลาดประชารัฐ 9 ประเภทได้แก่ 1 ตลาดประชารัฐ Green Market 2 ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ 3 ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ 4 ตลาดประชารัฐ กทม.คืนความสุข 5 ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด 6 ตลาดประชารัฐ Modern Trade 7 ตลาดประชารัฐดีวิถีชุมชน ธกส. 8 ตลาดประชารัฐต้องชม 9 ตลาดประชารัฐตลาดวัฒนธรรมถนนสายวัฒนธรรมการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการรายใหม่ได้มีโอกาสค้าขาย ส่งเสริมให้เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย และผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อน จากไม่มีสถานที่ค้าขาย ให้มีพื้นที่ค้าขาย โดยกำหนดลงทะเบียนผู้ประกอบการระหว่างวันที่ 10 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ซึ่งมีผู้ประกอบการให้ความสนใจมาลงทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น 1,686 ราย โดยประเภทตลาดที่ผู้ประกอบการให้ความสนใจมากที่สุด 3 ลำดับแรกได้แก่ 1 ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ จำนวน 1,012 ราย 2ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้จำนวน 881 รายและ 3 ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธกส.จำนวน 596 ราย การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในระดับจังหวัดระดับอำเภอ ระดับท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และสถานศึกษา ผู้ประกอบการร้านค้า ที่ได้มาร่วมกันจัดกิจกรรมเปิดตลาดประชารัฐจังหวัดกำแพงเพชรในครั้งนี้มีจำนวน 326 ร้านซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมการจำหน่ายสินค้าตามแต่ละประเภท ตลาดการสาธิตผลิตภัณฑ์ ตลอดจนมีส่วนร่วมของนักเรียนนักศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านและประเพณีอันงดงามผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรได้กล่าว เนื่องจากรัฐบาลได้กำหนดวิสัยทัศน์ในกรอบยุทธศาสตร์ 20 ปี ให้ประเทศไทยมีความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์ การสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม สร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคม สามารถเข้าถึงทรัพยากรแหล่งทุน ในการประกอบอาชีพ เพื่อยกระดับรายได้ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก และยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน เป็นการวางรากฐาน Thailand 4.0 เพื่อดูแลคนไทยทุกคน ให้ก้าวไปพร้อมกัน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง จึงกำหนดให้มีโครงการตลาดประชารัฐ เพื่อบูรณาการระหว่างภาครัฐภาคเอกชน ในรูปแบบประชารัฐ โดยการพัฒนาตลาดใหม่ ขยายพื้นที่ที่มีอยู่เดิมให้ผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มประเภทสินค้าแต่ละระดับได้มีที่ค้าขายมันจะนำมาซึ่งรายได้เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตต่อไป