ภาครัฐและเอกชน ประชุมพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ กำแพงเพชร

วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดกำแพงเพชร (กรอ.จังหวัด)​ ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชรร่วมด้วยนายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นายคมกฤษ ศิริยุทธแสนยากร โยธาฯ จังหวัดกำแพงเพชร นายสมเกียรติ ราชคมน์ อุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชรนายสรวิชญ์ ธันยบูรณ์สถาพร ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพช นายสมศักดิ์ ขำสกุล ประธานหอการค้าจังหวัดกำแพงเพชร  นายประทีป ตระกูลสา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร นายวิชา จันทร์เชื้อ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฯ ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาในเรื่อง การประกาศวาระจังหวัดกำแพงเพชรสถานการณ์ทั่วไปด้านเศรษฐกิจ (ด้านการค้าและการลงทุน), สถานการณ์ด้านการท่องเที่ยว และการแข่งขันกีฬาฯ, สถานการณ์ด้านการเกษตร, โครงการก่อสร้างและขยายถนนสี่ช่องทางจราจร, โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดฯ, การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ, โครงการตลาดประชารัฐ, กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีฯ, สรุปผลการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า, การแก้ไขปัญหาการเผาอ้อย และโครงการส่งเสริมการตลาดเชิงรุก เพื่อการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์เชิงบวกสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัด ฯลฯ ทั้งนี้  เพื่อหารือร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนในการจัดทำโครงการตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562 (แผนพัฒนาภาคฯ)  เพื่อนำเสนอโครงการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับภาคเหนือ ต่อที่ประชุม ครม.สัญจร ในวันที่ 25 – 26 ธันวาคม 2560 ณ จังหวัดพิษณุโลก และ จังหวัดสุโขทัย ต่อไป//ข่าวข้างจวน