ชาวม้ง 5 หมู่บ้าน สืบสานวิถีชาติพันธุ์ จัดงานปีใหม่ ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 ผู้สื่อข่าว กำแพงเพชร ฮ็อตนิวส์ kppnews.net ได้ไปติดตามการจัดงานปีใหม่ของชาวม้ง บ้านคลองมะนาว หมู่ 12 ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร นายทักษิณ จิตชัยเจริญกุล ประธานเครือข่ายกลุ่มชาติพันธ์ม้งจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมพี่น้องชนเผ่าม้ง 5 หมู่บ้าน ต้อนรับ นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร กองทุนส่งเสริมวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร นายปรีชา ฤกษ์หร่าย รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร นายจำนงค์ แก้วทองดี นางยุวดี คงอินทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร นายศุภชัย ศรีงามผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร นายไอศูรย์ ดีรัฐ ท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร นายอนันต์ ผลอำนวย นายสำราญศรี แปงวงศ์อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกำแพงเพชร นายอำเภอปางศิลาทอง นายอำเภอคลองลาน ชาวไทยภูเขาเผ่าม้งบ้านปางมะนาว จัดงานประเพณีปีใหม่ ซึ่งจะมีพี่น้องชนเผ่าม้งทั้งหมด 5 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านปางมะนาว ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง บ้านโละโคะ ตำบลโกสัมพีนคร บ้านชุมนุมไทรบ้านป่าคา ตำบลโป่งน้ำร้อน และบ้านตลาดม้ง ตำบลคลองลานพัฒนา แต่งกายด้วยชุดสวยงามประจำเผ่ามาร่วมงานกันตระการตาประธานเครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์ม้งจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า งานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่ ชาติพันธุ์ม้งจังหวัดกำแพงเพชร จัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นของชุมชนชนเผ่าม้ง  ต้องการปลูกฝังให้เด็กเยาวชนและประชาชน ได้ตระหนักถึงคุณค่าและหวงแผน การสืบทอดประเพณีของชนเผ่าม้ง ตลอดจนเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณี ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเยาวชนประชาชน นักท่องเที่ยว ผู้สนใจให้เข้าถึงวิถีของชนเผ่าม้ง และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีนี้สืบไปภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลาย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงขนบธรรมเนียมประเพณีอันเป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ม้งในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 5 หมู่บ้าน เช่น การเรียกขวัญให้พรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ จำลองบ้านพักอาศัย การเล่นลูกช่วง การแสดงและขับร้องเพลงม้งโบราณการยิงหน้าไม้การตีลูกข่าง การทำอาหารพื้นบ้าน และการตำข้าวไหว้บรรพบุรุษ ฯลฯ //ภาพ ข่าว ว่าที่ ร.ต.จักรพรรณ ร้องเสียง ไทย พีบีเอสชมรม/พิพัฒน์ จงมีความสุข สื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร