MOU) พัฒนาศักยภาพผู้เรียน และ พี่เลี้ยงให้สถานศึกษาในท้องถิ่น

มื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วย นายสมเกียรติ มาลา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 ,รศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงให้สถานศึกษาในท้องถิ่น ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 และสถานศึกษาในเครือข่ายพัฒนา ซึ่งบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ที่ต้องการร่วมมือกันทางวิชาการ ในการดำเนินงานการยกระดับคุณภาพสถานศึกษา ในเครือข่าย พัฒนาในด้านคุณภาพครู การจัดการเรียนการสอน การจัดค่ายวิชาการ การพัฒนาทักษะทางวิชาการอย่างเข้มข้นแก่นักเรียน ทั้งนี้ มีสถานศึกษาในเครือข่ายพัฒนา จำนวน 20 โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนสาธิต วัดพระบรม-ธาตุ โรงเรียนบ้านทุ่งสวน โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี โรงเรียนคลองใหญ่วิทยา โรงเรียนบ้านบึงกระดาน โรงเรียนบ้านหนองโสน โรงเรียนบ้านป่าถั่ว โรงเรียนบ้านหนองบัวราษฎร์บำรุง โรงเรียนนิยมราษฎร์วิทยา โรงเรียนบ้านไผ่ตาสุ่ม โรงเรียนบ้านหนองรี โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง โรงเรียนบ้านเกาะพิมูล โรงเรียนบ้านนาป่าแดง โรงเรียนบ้านหนองสะแก โรงเรียนบ้านแก้วสุวรรณ โรงเรียนบ้านเขาน้ำเพชร โรงเรียนบ้านโนนม่วง และโรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) ซึ่งระยะเวลาของความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ มีผลใช้บังคับนับแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 จนถึงวันที่ 31 กันยายน 2561