ประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทชุมชน

วันพุธที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 08.45 น. นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประธานพิธี​เปิดโครงการประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทชุมชน จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมอินทนิล วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ร่วมด้วยนายทองคำ ตินะลา ผอ.วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร และ นายรวีโรจน์ ส่องศรี ประชาสัมพันธ์จังหวัด กำแพงเพชรโดย นายสุทธิวิทย์ สายหยุด ป้องกันจังหวัดกำแพงเพชร และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้  โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงห่วงใยและให้ความสำคัญต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะในกล่มเด็กและเยาวชน “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด”  ซึ่งกิจกรรมนี้จะดำเนินการคัดเลือกชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทชุมชน ดีเด่นระดับจังหวัด เป็นตัวแทนเข้าร่วมในการประกวดระดับภาคเหนือ (ณ จ.เชียงใหม่) ต่อไป//ข่าวข้างจวน