สื่อมวลชนขับเคลื่อน ส่งเสริมการท่องเที่ยว นบพระ-เล่นเพลงและงานกาชาด ปี 61

วันที่ 12 มกราคม 2561 ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร นายพิจิตร วัฒนศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ได้ประชุมร่วมกับสื่อมวลชนทุกแขนง โดยมีสื่อมวลชนในสังกัดชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร นายพิพัฒน์ จงมีความสุขประธานชมรมฯ นำสมาชิก สื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุ ทีวี และสื่อออนไลน์ ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งาน ประเพณีนบพระ-เล่นเพลง และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชรประจำปี พ. ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 1-10 มีนาคม 2561 บริเวณลานโพธิ์ หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร และวัดพระบรมธาตุ ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชรนายรวีโรจน์ ส่องศรี ประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร ชี้แจงการทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ งานประเพณีนบพระ-เล่นเพลงและงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ที่ประชุมได้กำหนดแนวทางการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ รูปแบบการจัดงาน สถานที่จัดงาน พร้อมให้คำแนะนำกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อให้งานได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมกับเป็นงานประเพณีสืบสานวัฒนธรรม อันยิ่งใหญ่ของจังหวัดกำแพงเพชร อีกทั้งยังคง ส่งเสริมเศรษฐกิจ สินค้าโอทอป ของดีจังหวัดกำแพงเพชร การท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชร ให้เป็นที่แพร่หลายไปทั้งประเทศ//ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร