“ทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม”

วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประธานพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ มูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุม อุทยานประวัติศาสตร์ จังหวัดกำแพงเพชร

นายสมจิตร ประดิษฐ ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรกล่าวว่า มูลนิธิคุณพุ่ม โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่ม ทรงมีพระกรุณาธิคุณประทานทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กพิการจากครอบครัวยากจนและขาดโอกาสจากทั่วประเทศ สำหรับปี 2560 จังหวัดกำแพงเพชร ได้รับการจัดสรรทุน จำนวน 107 คน/ทุนๆ ละ 5,000 บาท รวมจำนวน  535,000 บาทซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดได้อ่านพระดำรัส ซึ่งแสดงถึงความห่วงใยต่อเด็ก เยาวชน และสังคมส่วนรวม พร้อมพบปะพูดคุยกับผู้เข้าร่วมพิธีเน้นย้ำถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงเห็นความจำเป็นและความต้องการพิเศษทางการศึกษาที่มีต่อการดำรงชีวิตของผู้พิการ ตลอดจนให้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต รวมถึงการช่วยเหลือดูแลพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจ โภชนาการของเด็กให้มีศักยภาพด้านต่างๆ สามารถอยู่ร่วมกับคนปกติในสังคมอย่างมีความสุข เป็นการลดภาระของผู้ปกครองด้วย ฯลฯโดยมีผู้ร่วมพิธี ดร.รมย์ พะโยม ศึกษาธิการจังหวัดฯ, นางสุภาภรณ์ จุลละสุภา คลังจังหวัดฯ, นางธาดา สังข์ทอง หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตรณฯ., นายรวีโรจน์ ส่องศรี ประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ, นางศิริพร เรืองวงษ์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฯ, นายอุทัย ทะริยะ ผอ.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฯ, หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดฯ และ นายองอาจ สังคหัตถากร นอ.เมืองกำแพงเพชร /ข่าวข้างจวน