เที่ยวงาน พูดภาษาถิ่น  กินอาหารพื้นบ้าน  สืบสานวิถีชุมชน  คนพานต๋าย

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2561 เวลา 18.00 น. นายสุวัฒน์ จันทร์สุข นายอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดงาน พูดภาษาถิ่น  กินอาหารพื้นบ้าน  สืบสานวิถีชุมชน  คนพานต๋าย  ณ  ที่ว่าการอำเภอพรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นายอานนท์ อภิชาตตรากูล  นายกเทศมนตรีอำเภอพรานกระต่าย กล่าวรายงานถึง วัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้เนื่องด้วยรัฐบาลได้กำหนดวิสัยทัศน์ในกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีให้ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและได้กำหนดยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม  สร้างโอกาสให้ทุกคน  ในสังคมสามารถเข้าถึงทรัพยากรแหล่งทุนในการประกอบอาชีพเพื่อยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก และยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน เป็นการวางรากฐานไทยแลนด์ 4.0 เพื่อดูแลคนไทยทุกคนให้ก้าวไปพร้อมกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยสนับสนุนส่งเสริมตลาดชุมชนเพื่อให้เกษตรกรผู้มีรายได้น้อยรวมทั้งผู้ประกอบการที่เดือดร้อน  จากการไม่มีสถานที่ค้าขาย ให้มีพื้นที่ในการค้าขาย  รวมทั้งเป็นการยกระดับการค้าขายในชุมชนภายใต้โครงการตลาดประชารัฐโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจชุมชนให้มีความยั่งยืนประชาชนมีความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น//ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร