ม.ลัยราชภัฏ จัด ASEAN Leadership 2018

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 18.00 น. ณ วนาลีรีสอร์ท  อุทยานแห่งชาติคลองลาน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพร  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โดยงาน วิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียน   จัดกิจกรรม ASEAN Leadership 2018 โดยมี  H.E.Dato’ Jojie Ssmuel  เอกอัครราชทูตมาเลเซีย ประจำประเทศไทย ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพช พร้อมด้วย นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวต้อนรับ ดร.กมลวัฒน์ ภูวิชิต หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์และกิจการอาเซียนกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม พร้อมทั้งคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามีภาวะความเป็นผู้นำ มีแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศของตนเอง และเพื่อให้เครือข่ายเยาวชนอาเซียนเกิดการเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์ ภาษาและวัฒนธรรมอย่างกลมกลืน  โดยในครั้งนี้ มีตัวแทนนักศึกษาไทยและนักศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน จำนวน 150 คน ร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย นักศึกษาจากประเทศพม่า (Dagon University,Myanmar)  ประเทศมาเลเซีย (University Kuala Lumpur,Malaysia)  ประเทศฟิลิปปินส์ (West Visayas State Univrsity,Philippines) ประเทศกัมพูชา และ ประเทศจีน  นอกจากนี้ ยังมีตัวแทนนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดลำปาง  เข้าร่วมด้วย ทั้งนี้ โครงการ ASEAN Leadership 2018 จัดกิจกรรมระหว่าง วันที่่ 2 – 6  กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งประกอบไปด้วยการบรรยายพิเศษ “Leadership in the future” โดย H.E.Dato’ Jojie Ssmuel  เอกอัครราชทูตมาเลเซีย ประจำประเทศไทย  การบรรยายพิเศษของ Prof.Dato’ Dr.Mazliham Mohd Su’ud อธิการบดีมหาวิทยาลัยกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย , การบรรยายหัวข้อ “How young generation connected in ASEAN” โดยอาจารย์เกรียงไกร สกุลประเสริฐศรี  มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 -6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ  อุทยานแห่งชาติคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชรนอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม ASEAN Rally Activity,  กิจกรรมทำฝายน้ำ (สามัคคีอาเซียน กลุ่มสัมพันธ์)   กิจกรรมการเรียนรู้ความเป็นไทย และกิจกรรม English Camp โดยตลอดกิจกรรมจะมีการมอบรางวัลผู้นำอาเซียนดีเด่น  อีกด้วp //งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร