ขับเคลื่อนการศึกษา ตามนโยบายรัฐบาล ลดเวลาเรียน เพิ่ม เวลารู้

ผู้บริหารการศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร กองการศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เทศบาลเมืองหนองปลิง เทศบาลตำบลลานกระบือ และเทศบาลตำบลช่องลม ร่วมเป็น คณะกรรมการประเมินกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่ม เวลารู้ ตามนโยบายรัฐบาลโดยสำนักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร ได้มอบหมายให้กองการศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชรจัดตั้งทีม smart trainer เพื่อนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่ม เวลารู้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการนำหลักสูตรสถานศึกษา ไปสู่การปฏิบัติตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 โดยสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการเวลาเรียนและจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ทั้งด้านวิชาการ และด้านปฏิบัติ ให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์พัฒนาตนเอง ตามความสนใจความถนัด และความต้องการได้อย่างเหมาะสมเต็มตามศักยภาพของผู้เรียน ณ โรงเรียนชากังราววิทยา,โรงเรียนอบจ.โรงเรียนเทศบาล1 ,และโรงเรียนอนุบาลหนองปลิง