อาสารักษาดินแดน ฝึกทบทวนยุทธวิธีด้านการปฏิบัติการ

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00 น. นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ผู้บังคับ​การกองอาสารักษาดินแดน​จังหวัดกำแพงเพชร​ ประธานพิธีเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษแก่ผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกทบทวนการปฏิบัติทางยุทธวิธีด้านการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชรซึ่งโครงการ​ฯ นี้จะดำเนินการอบรมฯ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนฯ จำนวน 80 นาย รวม 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ พัฒนาสมรรถภาพในการปฎิบัติงาน รวมถึงทบทวนการปฏิบัติทางยุทธวิธีด้านการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ฯลฯทั้งนี้  ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญในภารกิจของกองอาสารักษาดินแดน การรักษาความมั่นคงภายใน การดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย และการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนงานมวลชนต่างๆ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชน ตลอดจนการครองตัว ครองตน ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, การรักษาศีล 5 และการสวดมนต์ และในโอกาสนี้ได้มอบบทสวดมนต์แก่ผู้เข้ารับการอบรมทุกนายด้วยผู้ร่วมกิจกรมม นายไพโรจน์ แก้วแดง และ นายพิจิตร วัฒนศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด, พ.อ.ประสาน แสงศิริรักษ์, พ.อ.พงศธร นิพภยะ รอง ผบ.กกล.รส.จว.กพ.,นายธวัชชัย เกตุพันธุ์ ปลัดจังหวัด, นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต 8 กพ., นายพล เชื้อทหาร หัวหน้า สนง.ปภ.จังหวัด และ นายองอาจ สังคหัตถากร นอ.เมืองกำแพงเพชร ฯลฯ โดย นายสุทธิวิทย์ สายหยุด ป้องกันจังหวัดฯ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง//-ข่าวข้างจวน