ผู้ว่าฯประกอบพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร/ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกำแพงเพชร ประธานพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2561 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5 ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมด้วย นายไพโรจน์ แก้วแดง, นายพิจิตร วัฒนศักดิ์ รอง ผู้ว่าฯ, พันเอกประสาน แสงศิริรักษ์ รอง ผบ.กกล.รส.กพ., พันเอกวีระพงษ์ พันธจักร รอง ผอ.รมน.จ.กพ.(ท), นายธวัชชัย เกตุพันธุ์ ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร หัวหน้าฝ่ายอำนวยการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกำแพงเพชร, หัวหน้าส่วนราชการ, คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกำแพงเพชร ได้อ่านสารผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่สมาชิก อส. และร่วมทำบุญถวายเครื่องปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่สมาชิก อส.ที่เสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่ง​สมาชิก​ อส.ได้กล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณตนโดยพร้อมเพรียงกัน รวมถึงได้จัดกิจกรรมการแสดงยุทธวิธีจากสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกำแพงเพชร, การมอบเข็มอาสารักษาดินแดน, มอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก อส. และมอบเครื่องแต่งกายให้แก่สมาชิก อส. ฯลฯ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป// ข่าวข้างจวน กองอาสารักษาดินแดน (คำย่อ: อส., อังกฤษ: Volunteer Defense Corps; VDC) เป็นกองกำลังกึ่งทหาร ทำหน้าที่รักษาความสงบร่วมกับพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ ปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมาย การเทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ การจัดระเบียบสังคม การบริการประชาชน การส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมถึงรักษาความปลอดภัยในสถานที่สำคัญ และการคมนาคม และเป็นกำลังสำรองส่วนหนึ่งที่พร้อมจะเพิ่มเติมและสนับสนุนกำลังทหารได้เมื่อมีการร้องขอทั้งในยามปกติและยามศึกสงคราม กองอาสารักษาดินแดนสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย[2] มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้บัญชาการโดยตำแหน่ง[3] และประธานกรรมการระยะก่อน พ.ศ. 2454 สมัยโบราณเมื่อเกิดภาวะสงคราม จะมีราษฎรที่ไม่ใช่ทหารรวมตัวกันต่อสู้กับข้าศึกเพื่อรักษาแผ่นดิน อาทิ สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ศึกบางระจัน ชาวบ้านบางระจันที่ไม่ใช่ทหารพยายามต่อสู้กับพม่าจนสิ้นกำลัง ประมาณ พ.ศ. 2308-2309

สมัยการสู้รบที่เมืองถลาง คุณหญิงจันและนางมุก (ท้าวเทพกษัตรี และท้าวศรีสุนทร)

สมัยกู้อิสรภาพเมืองนครราชสีมา โดยการนำของคุณหญิงโม (ท้าวสุรนารี)

สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้สถาปนา “กองเสือป่า” ขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2454 เป็นกองพลอาสาสมัครเพื่ออบรมข้าราชการและประชาชนให้รู้จักรักชาติ รู้จักหน้าที่ในการป้องกันรักษาประเทศชาติ

ระยะตั้งแต่ พ.ศ. 2454-2497 มีความพยายามที่จัดตั้งหน่วยพลเรือนอาสาขึ้นให้เป็นระบบ ทั้งในยามปกติและสงคราม มีการนำแนวคิดจากต่างประเทศมาใช้หลังจากมีการจัดตั้งกองเสือป่าขึ้น ในสมัยรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม ได้มีแนวคิดในการจัดตั้งหน่วยพลเรือนอาสา โดยได้ออกพระราชบัญญัติกำหนดหน้าที่คนไทยในเวลารบ พ.ศ. 2481 และพระราชบัญญัติให้อำนาจในการเตรียมการป้องกันประเทศ พ.ศ. 2484 เพื่อให้การฝึกอบรมคนไทยให้รู้จักหน้าที่ในการป้องกันรักษาประเทศชาติในยามศึกสงคราม โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ดำเนินการ

ระยะตั้งแต่ พ.ศ. 2497 – ปัจจุบัน ในปี พ.ศ. 2497 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497[4] ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2497 เป็นผลให้เกิดกิจการด้านพลเรือนอาสา มีรูปแบบและระบบการจัดการที่ชัดเจนมากขึ้น จึงถือเอาวันที่ 10 กุมภาพันธ์เป็นวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน //ข้อมูลจากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี