ผู้ว่าฯรตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านป่าสักรักน้ำ อำเภอโกสัมพีนคร

วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 น. นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ตรวจเยี่ยมและรับฟัง​การบรรยาย​สรุป นางนายสดุดี พุทธัง นายอำเภอโกสัมพีนคร สาวประสพพร กระมล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรชมภู, ผู้ปกครองท้องถิ่น ท้องที่ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการการดำเนิน​ โครงการหมู่บ้านป่าสักรักน้ำ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 6 ต.เพชรชมภู อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร

ทั้งนี้โครงการหมู่บ้านป่าสักรักน้ำเกิดขึ้นเนื่องจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงเล็งเห็นความสำคัญของการปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจ การใช้ประโยชน์ของพื้นที่ขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด การอนุรักษ์ดินและน้ำ การอยู่ร่วมกันระหว่าง “คน” กับ “ป่า” ฯลฯซึ่งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการปลูกไม้สักในพื้นที่ของมูลนิธิฯ เนื้อที่ประมาณ 165 ไร่ 1 งาน 55 ตารางวา เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าประกอบกับเป็นแหล่งศึกษาความรู้ทางด้านวิชาการปลูกสร้างสวนป่า ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงส่งเสริมให้เกิดอาชีพแก่ราษฎรในพื้นที่ซึ่งสามารถอาศัยอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน//ข่าวข้างจวน