คอนเสิร์ต ร็อคหินเหล็กไฟ การศึกษา ศิษย์เก่านิติศาสตร์

ไปติดตามกับ คอนเสิร์ต การศึกษา วงร็อคหินเหล็กไฟ ที่จัดขึ้นโดยชมรมศิษย์เก่านิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 หน้าหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน รอดกำเนิด คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และชมรมศิษย์เก่านิติศาสตร์ จัดงานคืนสู่เหย้า 15 ปี ศิษย์เก่า นิติศาสตร์ โดยจัดกิจกรรม คอนเสิร์ต หินเหล็กไฟ ศิลปินเพลงร็อค ชื่อดังแห่งประเทศไทย ศิลปิน   Black  Code ศิลปินวง Music Man วงดนตรีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรโดยชมรมศิษย์เก่านิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จัดหารายได้สมทบทุนการศึกษาและจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดกฎหมาย ก่อนเริ่มการแสดง นักธุรกิจรุ่นใหม่ที่กำลังมาแรง ตามหาชะเหลียว ได้ขึ้นมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร งานคืนสู่เหย้าในครั้งนี้ เป็นเจตนารมณ์ ร่วมกันของศิษย์เก่านิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พร้อมที่จะประสานความร่วมมือ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ในการสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม และมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ส่งเสริมให้ชมรม ศิษย์เก่าได้เข้ามามีบทบาทกิจกรรม ในการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ เพื่อเข้าสู่มาตรฐานสากล ในระดับภูมิภาค และสร้างความเป็นปึกแผ่น ด้วยความร่วมมือร่วมใจ ของผู้ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว กลับเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา การศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรต่อไป นอกจากนี้เพื่อพบปะแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ ส่งเสริมการศึกษา ระหวางศิษย์เก่าและประชาชนทั่วไป ร่วมสร้างสรรค์ การศึกษา กับชมรมศิษย์เก่านิติศาสตร์ ที่สำคัญรายได้จะนำไปสมทบทุนการศึกษาและจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดกฎหมาย ทดแทนหนังสือที่เก่าชำรุดทรุดโทรมและไม่ทันสมัย เพื่อการส่งเสริมการศึกษาของนักศึกษารุ่นต่อไปการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ประสบความสำเร็จไปด้วยดี ชมรมศิษย์เก่านิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้