ชาวบ้านได้ เฮ..สภา อบจ.ผ่านงบสะสม 125 ล้าน ตามมติ รมต.แก้ไขถนนพัง แหล่งน้ำบริโภคการเกษตร

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น.ที่หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร นายวุฒิชัย สมชัยมงคล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เรียกเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ. ศ. 2561 โดยมีฝ่ายบริหาร นายปรีชา ฤกษ์หร่าย รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เข้าประชุมจำนวน 18 ที่นั่ง ลาประชุม 10 ที่นั่ง จากทั้งหมด 28 ที่นั่งของสภาในปัจจุบัน นายสุรพงษ์ ขะจวง รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร นำข้าราชการทุกส่วนเข้าประชุมอย่างพร้อมเพียงสาระสำคัญของการเปิดประชุมสภาวันนี้ มีข้อราชการ ขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมสภา เรื่อง การกำหนดการบริการ การใช้ประโยชน์จากสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร พ. ศ. 2561 เรื่องขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร และเรื่อง ขอเสนอญัตติการคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดฯ

ในวาระขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมฝ่ายบริหารได้ชี้แจงเหตุผล และความต้องการ จำเป็นเร่งด่วน เพื่อนำไปพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน โดยการร้องขอจากองค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอและระดับจังหวัด ถึงปัญหาความเดือดร้อน เส้นทางสัญจรชำรุดเสียหาย และปัญหาเแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรซึ่งเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอยู่ในจังหวัดกำแพงเพชร จึงขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร พิจารณาดำเนินการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ที่เห็นชอบในหลักการ ให้ อปท. นำเงินสะสมมาลงทุนและพัฒนาท้องถิ่น ลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ และสังคม เป็นการแก้ไขปัญหา ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนภายในท้องถิ่นได้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ในวันนี้ จึงมีมติเห็นชอบอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการใช้จ่ายเงินสะสมฯ จำนวน 125,593,300 บาท ดำเนินโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น ประกอบด้วย โครงการก่อสร้างถนน 74 โครงการ แยกเป็น โครงการก่อสร้างถนน 58 โครงการ งบประมาณ 106,080,000 บาท และ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค 16 โครงการ งบประมาณ 19,513,000 บาท  เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนนอกจากนี้ที่ประชุมได้ใช้ประโยชน์ในการประชุมสภานำปัญหาในท้องถิ่น นำเสนอชี้แนะปรึกษาหารือกับฝ่ายบริหารและข้าราชการประจำ ถึงการขับเคลื่อนการใช้จ่ายงบประมาณ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ที่เป็นไปอย่างล่าช้า ประชาชนไม่ได้รับประโยชน์จากหน่วยงานท้องถิ่น อย่างที่ควรเป็น ถึงขึ้นใช้ คำว่าวิกฤติกลางสภา  ด้านนายกมล สิมเมือง สมาชิกสภา เขต 8 เขตอำเภอเมืองกำแพงเพชร นายสันติ ทวดเสนา สมาชิกสภา เขต 1 เขตอำเภอคลองขลุง และนายจรินทร์ พรหมสุขพัฒน์ สมาชิกสภา เขต 2 อำเภอเมืองกำแพงเพชร ขอใช้พื้นที่ ตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา และ ก่อสร้างสระว่ายน้ำที่มีมาตรฐานของจังหวัดกำแพงเพชร