รายงานความก้าวหน้าล่าสุด การก่อสร้างพลับพลาที่ประทับฯ 

วันที่ 21กุมภาพพันธ์ 2561 เวลา 22.00 น. นายคมกฤษ ศิริยุทธแสนยากร สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร รายงาน นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ถึงภารกิจการก่อสร้างพลับพลาที่ประทับฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ทรงเปิดพระบรมรานุสาวรีย์พระมหาธรรมราชาที่ 1 (พระยาลิไทย) ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วัดพระบรมธาตุ (พระอารามหลวง) ต.นครชุม อ.เมือง จ. กำแพงเพชร

โดยนิมนต์ท่านเจ้าคุณฯ พระราชวัชิรเมธี รองเจ้าคระจังหวัดกำแพงเพชร  เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง ,ท่าน มนตรี รอดรัศมี จากกองพลับพลาพิธี กรมโยธาฯและผู้ใต้บังคับบัญชา ร่วมตรวจสอบความเรียบร้อย

1).พลับพลาที่ประทับของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2).เต้นสำหรับข้าราชการ,ประชาชน

3).สภาพภูมิทัศน์ การประดับตกแต่ง พื้นที่โดยรอบ

4).การทดสอบระบบฯต่างๆ

5).การทำความสะอาดบริเวณพื้นที่โดยรอบ