ตำบลลานดอกไม้ตกขับเคลื่อนโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน”

นายสดุดี พุทธัง นายอำเภอโกสัมพีนคร เป็นประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน ตำบลลานดอกไม้ตก” ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านลานเพชร หมู่ที่ 9 ตำบลลานดอกไม้ตก อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นางสาวนภัสวรรณ บุตรดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้ตก หัวหน้าส่วนราชการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านลานเพชร ให้การต้อนรับพร้อมร่วมเสนอโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อหมู่บ้านและชุมชน
จากนั้นได้เดินไปที่เป็นประธาน ที่ตำบลเพชรชมภู นางสาวประสพพร กระมล นายกองค์การบริหารส่วน ตำบลเพชรชมภูเข้าชมสวนมะเขือเทศปลอดสาร และการแปรรูป. ช่วงบ่ายเดินทางไปที่ หมู่ 12 บ้านโนนสมบูรณ์ โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” เป็นแห่งที่ 3 เพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ//จารุวรรณ สุวรรณวัฒนา นสพ.สี่ทิศ ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร