โรงเรียน อบจ. มอบวุฒิบัตรจบการศึกษา นักเรียน 155 คน  ประจำปีการศึกษา 2560

เช้าวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเป็นการแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560

โดยได้รับเกียรติจากนายปรีชา  ฤกษ์หร่าย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานมอบวุฒิบัตร ให้แก่นักเรียนที่จบการศึกษา จำนวน 155 คน

แบ่งเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 87 คน  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 67  คน และมอบใบประกาศเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี  และนักกีฬาดีเด่น จำนวน 18 คน มีนายสมศักดิ์  นาคนาม ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้กล่าวรายงาน  และได้รับเกียรติจากนายศุภชัย  ศรีงาม ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.กำแพงเพชร, ดต.จิตติ  ชมนารถติกร ประธานคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง และตัวแทนผู้ปกครอง ให้โอวาท ในการดำรงชีวิต และการดำรงตนให้เป็นคนดี ต่อนักเรียนที่จบการศึกษาทุกคนนอกจากพิธีมอบวุฒิบัตร และใบประกาศเกียรติบัตรแล้ว ยังได้จัดให้มีพิธีทำบุญถวายภัตาหาร แด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป  เพื่อเป็นสิริมงคลชีวิตให้แก่นักเรียนทุกคนที่จบการศึกษา, พิธีบายศรีสู่ขวัญ, พิธีขมาครูอาจารย์  และพิธีผูกข้อมือกราบลาครู  การแสดงความกตัญญูกตเวที ต่อผู้ที่ให้โอกาสได้ศึกษา มีความรู้ จนกระทั่งจบการศึกษาในวันนี้