สภาเทศบาลเมือง กพ.เข้ม ผ่านงบพัฒนา และแก้ปัญหาบ่อทิ้งขยะ

สภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เปิดประชุม พิจารณาข้อราชการสำคัญด้วยกันหลายประเด็น มีฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาเข้าประชุมทำหน้าที่ในสภานิติบัญญัติพร้อมเพรียง และทุกวาระผ่านความเห็นชอบสภาฯ ไปสู่เป้าหมายการพัฒนาเมืองกำแพงเพชร โดย นายปรีชา วิศาลศักดิ์ประธานสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชรได้เรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรกประจำปีพ. ศ. 2561 ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร สมัยแรกประจำปีพ.ศ 2560 ที่ได้กำหนด การประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก ของปีนี้ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไปโดยกำหนดไม่เกิน 30 วันในวันนี้วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น.นายกนกศักดิ์ รามบุตรปลัดเทศบาลฯในฐานะเลขาสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้แจ้งเปิดประชุมสภาโดยมีนายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิชนายก เทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร , นางโชติกา ฐิตะชนัคภัค นายเสกสรรค์ สุวรรณวัฒนา,นายนพพร ปานชัย รองนายกเทศมนตรี รวมทั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชรร่วมประชุม 16 ที่นั่ง ลาป่วยไป 2 ที่นั่ง จากทั้งหมดจำนวน 18 ที่นั่งที่ประชุมมีเรื่องขอรับความเห็นชอบ กู้เงิน เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน ในกิจการสถานธนานุบาลหรือโรงรับจำนำเทศบาลเมืองกำแพงเพชร จำนวน 50 ล้านบาทโดยกู้เงินกับสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียน เพียงพอสามารถช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ทางด้านการเงินที่สามารถเข้าถึงได้ เป็นการสนองตอบต่อนโยบายของภาครัฐ ในการช่วยเหลือประชาชนโดยปรับอัตราดอกเบี้ยต่ำที่ประชุมอนุมัติการจ่ายเงินอุดหนุน ให้กับชุมชน สำหรับดำเนินงานตาม โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขจำนวน 540,000 แยกเป็น 27 ชุมชนชุมชนละ 20,000 บาทซึ่งแต่ละชุมชนจะมีโครงการไม่น้อยกว่า 3 โครงการ เพื่อให้ชุมชนดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ตามสภาพปัญหาและบริบทของพื้นที่ชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เห็นชอบอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเทศบาลประจำปีงบประมาณ 2561 นำไปดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้างถนนตามตรอกซอกซอย จำนวน 27 โครงการ รวมเป็นเงิน 4,791,000 บาท ข้อสุดท้ายเรื่องขอความเห็นชอบ จากสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ได้ทำกิจการมนอกเขตในการดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และยังใช้พื้นที่เป็นสถานที่ดูแลสุนัขจรจัดโครงการบ้านสุนัขจรจัดที่ บ่อกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล บ้านบ่อสามแสน ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ที่จะครบกำหนดใบอนุญาตหมดอายุ 30 ปีในวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ที่จะถึงนี้ซึ่งบ่อขยะดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ของป่าไม้จำนวน 193 ไร่และอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลเมืองหนองปลิง เทศบาลเมืองกำแพงเพชร จึงผ่านความเห็นชอบในสภาฯเพื่อที่จะดำเนินการขอความเห็นชอบต่อเทศบาลเมืองหนองปลิง ก่อนที่จะนำความเห็นดังกล่าว ยื่นขออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัย ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่กา กับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชรต่อไป

การประชุมสภาเทศบาลเมืองกำแพงเพชร สมัยสามัญ สมัยแรก ของปี พ.ศ. 2561 จึงมีประเด็นที่น่าสนใจ เกี่ยวกับการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของชาวบ้าน และสนองตอบต่อโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในชุมชน และการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ตามตรอกซอกซอยจำนวน 27 โครงการ และสุดท้ายปัญหาการทิ้งขยะในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองหนองปลิง เพื่อที่จะขออนุญาตป่าไม้ ดำเนินการบริหารจัดการบ่อทิ้งขยะที่รองรับขยะในตัวเมืองเทศบาลเมืองกำแพงเพชร 60 ตันต่อวัน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกจำนวนหลายสิบแห่ง ที่เคลื่อยนย้ายขนขยะมาทิ้งที่บ่อขยะอย่างนี้