ทหารเชื่อมสัมพันธ์ สื่อกำแพงเพชร สร้างความมั่นคงประเทศ

นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ให้เกียรติเป็นประธานเปิด  โครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ระดับจังหวัดๆกำแพงเพชรเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561  ที่ ห้องลิไทโรงแรมเพชร กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดย พ.อ.วีระพงษ์ พันธจักร  (รอง ผอ.รมน.จังหวัด ก.พ.(ท.) รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกำแพงเพชร พ.อ.ประสาน แสงศิริรักษ์  (รอง ผบ.กกล.รส.จว.ก.พ.) รอง ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดกำแพงเพชร พ.อ.อดุลย์ จำปาทอง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน พ.ท.สุทธิศักดิ์ ไหลเตื่อย (ผบ.ร.14 พัน.3) ผู้บังคับกองร้อยรักษาความสงบเรียบร้อยที่ 2ร่วมพบปะพูดคุยเกี่ยวกับภาระกิจที่รับผิดชอบในจังหวัดกำแพงเพชร โดยมีสื่อมวลชนหลายแขนง ร่วมสัมมนา สำหรับ ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร นำโดย นายพิพัฒน์ จงมีความสุข ประธานชมรมฯ นำสมาชิกสังกัดส่วนกลาง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์และทีวีดิจิตอล รวมทั้งสื่อออนไลน์ จากส่วนกลางและท้องถิ่น www.kppnews.net กำแพงเพชร ฮ็อตนิวส์ ออนไลน์ ร่วมรับทราบนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐบาล คสช.ตลอดจนขอความร่วมมือการเผยแพร่ข่าวสารด้านความมั่นคงของจังหวัดกำแพงเพชรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งนี้ในปัจจุบัน บริบทด้านความมั่นคงของชาติ มีความซับซ้อนเชื่อมโยงและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  ปัญหาภายในและปัญหาภายนอกเหลี่ยมซ้อนกันไม่อาจแบ่งแยกได้อย่างชัดเจน กลายเป็นปัจจัยที่มีความจำเป็นต่อการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคง ซึ่งมีผลกระทบต่อการล่วงละเมิดสถาบัน มีความเห็นต่าง และความขัดแย้งทางความคิดของคนในชาติ โดยชักนำเอาสื่อและสื่อมวลชนมาเป็นเครื่องมือ เป็นภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรง ต่อความมั่นคงและเสถียรภาพของรัฐ ตลอดจนความน่าเชื่อถือของรัฐดังนั้นแนวคิดในการ สร้างเครือข่ายสื่อมวลชน ในการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนด้วยการพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับสื่อมวลชนที่ ลดปัญหาการแพร่กระจายข่าวลือ ให้มีความเข้าใจและถูกต้องเพื่อรณรงค์เสริมสร้างอุดมการณ์ ความรักชาติรักสถาบัน และเกิดความร่วมมือในการสร้างความสงบเรียบร้อยให้กับบ้านเมือง ซึ่งการจัดกิจกรรมนอกจากจะเป็นการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของประชาชน จากการรับทราบข้อมูลที่บิดเบือน ยังเป็นการเพิ่มเสถียรภาพความมั่นคงของรัฐให้มีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมอีกด้วย นายธัชชัย สีสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวถึงโครงการไทยนิยมยั่งยืน โดยสื่อมวลชน ช่วยประชาสัมพันธ์ เสนอแนวทางนโยบาย กระตุ้นให้ประชาชนได้มีความคิด รู้จักคิด วิเคราะห์ ปัญหาความต้องการของตัวเองในชุมชน ขึ้นสู่ระดับจังหวัด เมื่อนำไปสู่การจัดทำโครงการกลับมาสู่ประชาชน เป็นยุทธศาสตร์ชาติ ในขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน นโยบายนายกรัฐมนตรี ที่ได้มีข้อสั่งการในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 16 ม.ค.2561 ให้กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการขับเคลื่อนการทำงานในระดับพื้นที่ตามแนวทางประชารัฐ โดยให้ส่วนราชการ หน่วยงานที่มี หรือจะมีโครงการกิจกรรม ลงดำเนินการในพื้นที่ระดับตำบล หมู่บ้าน ใช้ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบลเป็นแกนหลัก และให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงาน สนับสนุนกลไกขับเคลื่อนในพื้นที่ทุกระดับตั้งแต่ระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน ท้ายสุดได้ฝาก ให้ผู้ปกครองได้นำบุตรหลานนั้นเข้าวัดรักษาศีล 5 ก็เป็นคนดีนำไปสู่การเป็นคนเก่งเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติในอนาคต เชิญชวนให้ประชาชนปลูกต้นทุเรียนกำลังสองต้นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเก็บน้ำไว้ใช้หน้าแล้งได้นำทฤษฎีธนาคารน้ำใต้ดิน ของอบต.วังหามแหอำเภอขาณุวรลักษบุรี มาเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาในเขตอำเภอที่ประสบภัย ส่งเสริม การท่องเที่ยว ประเพณีวัฒนธรรม และ เศรษฐกิจ งานประเพณี นบพระเล่นเพลง 1วันที่ 1 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2561 และโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวกินกุ้งก้ามกามของจังหวัดกำแพงเพชร ในเดือนเมษายน ที่จะถึงนี้ สำหรับกิจกรรมดังกล่าวได้รับความอนุเคราะห์ จาก นาย วิเชียรเหล่าเขตกิจ หัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกำแพงเพชร นายดิเรก ยคชรัตน์ ดำเนินการถ่ายทอดสดทางคลื่น 97.75 เมกกะเฮิรท แพร่กระจายข่าวไปทั่วจังหวัดกำแพงเพชร ให้ประชาชนได้รับทราบ ข่าวความเคลื่อนไหว ในแบบแผน และนโยบายต่างๆของรัฐให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน//,ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร  , www.kppnews.net ,กำแพงเพชร ฮ็อตนิวส์ ออนไลน์