เปิดยิ่งใหญ่..ตระการตา บุญผะเหวด วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม

วัน​เสาร์ที่​ 10 มีนาคม​ 2561 เวลา​ 15.00 น. งานบุญผะเหวด วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม นายธัช​ชัย​ สี​สุวรรณ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​กำแพงเพชร​ พร้อมด้วย นางสุชาดา สีสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร นั่งเป็นพระเจ้ากรุงสัญชัย และ พระนางผุสดี ในริ้วขบวนมีการแสดงของแต่ละท้องถิ่นในเขตอำเภอบึงสามัคคี ซึ่งเป็นการแสดงถึงศิลปะการฟ้อนรำของชาวอีสาน ขบวนผ้าป่า ขบวนอัญเชิญกษัตริย์ 6 ประองค์ ขบวนช้างแห่องค์สมมติพระเวศสันดร และพระนางมัทรี  แสดงถึงเอกลักษณ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวไทยอีสานอย่างสวยงาม เข้าสู่ วัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม ต.ระหาน อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชรความเป็นของพระเจ้าสัญชัยกับพระนางผุสดี เป็นพระราชบิดาพระราชมารดาของพระเวสสันดร  โดยพระเจ้าสัญชัยเป็นคนขับไล่พระเวสสันดรออกจากพระนคร ในข้อหา ที่บริจาคช้างเผือกเป็นทานแก่ชาวเมืองกาลิงคะราช จากนั้นเมือชาวเมืองกาลิงคราชนำช้างเผือกมาถวายคืนและชูชกได้นำชาลีกัณหา พลัดหลงเข้ามาในกรุงสีพี จึงทำให้พระองค์ทั้งสองได้พบหลานรักและคิดถึงลูกชายคือพระเวสสันดรอย่างสุดหัวใจ จึงได้นำไพร่พลโยธาไปทูลเชิญพระเวสสันดรกลับเข้ามาในพระนครครองราชสมบัติสืบต่อไป เมื่อพระเจ้าสัญชัยและพระนางผุสดีนำพระเวสสันดรเข้าเมืองแล้ว จึงจะได้เริ่มเทศน์มหาชาติแบบโบราณอีสานได้ ถ้ายังไม่เชิญเข้ามาก็ยังเทศน์ไม่ได้ งานบุญผะเหวดเทศน์มหาชาติก็เริ่มไม่ได้ ดังนั้น พระเจ้าสัญชัยและพระนางผุสดีนี่หละคือผู้ที่ทำให้พระเวสสันดรกลับเข้าพระนครแล้วเฉลิมฉลองได้งานบุญผะเหวด ประจำปี 2561 โดยจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2561 พิธีบวชศีลจาริณีปฎิบัติธรรม วันที่ 9 มีนาคม 2561 พิธีอันเขิญพระอุปคุต วันที่ 10 มีนาคม 2561 (ช่วงเช้า) ทำบุญกุ้มข้าวใหญ่ ฟังเทศน์แหล่ไทย (ช่วงบ่าย) ชมขบวนแห่พระเวสสันดรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ วันที่ 11 มีนาคม 2561 (ช่วงเช้า) ฟังเทศน์มหาชาติ ทำนองอีสาน (ตลอดทั้งวัน) ช่วงค่ำ ชม หมอลำ คณะสาวน้อยเพชรบ้านแพง (ยันสว่าง) ซึ่งถือว่าบุญผะเหวด เทศมหาชาติ เป็นประเพณีที่มีมาอย่างช้านาน นิยมจัดขึ้นในช่วงเดือน 4 ของทุกปี เป็นประเพณีของชาวไทยอีสาน ถือว่าเป็นการส่งเสริมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและมรดกอันทรงคุณค่า แด่อนุชนรุ่นหลับสืบต่อไป บุญผะเหวดหรือเรียกกันโดยทั่วไปว่าบุญมหาชาติ ถือว่าเป็นงานอันศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้ใดได้ฟังเทศน์มหาชาติและบำเพ็ญคุณงามความดีแล้ว จะได้อนิสงฆ์ไปไปเกิดในภพภูมิที่ดีกว่า นอกจากนี้ยังเป็นการสังสรรค์ระหว่างญาติพี่น้องจากแดนใกล ดังคำที่ว่า กินข้าวปุ้น เอาบุญผะเหวด ฟังเทศมหาชาติ อำเภอบึงสามัคคี ประชากรส่วนใหญ่อพยพมาจากภาคอีสาน จึงได้มีการจัดงานประเพณี “บุญผะเหวด”ที่ยิ่งใหญ่ตระการตาท่ามกลางประชาชนนับหมื่น นอกจากบวนต่าง ๆ แล้ว ภายในงานยังจัดให้มีงานบุญกุ้มข้าวใหญ่ ก่อเจดีย์ข้าวเปลือก สู่ขวัญข้าว เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แกชาวนา

งานบุญผะเหวดวัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม จัดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 ปีนี้เป็นปีที่ 10  โดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าอาวาสวัดทุ่งสนุ่นรัตนาราม พระมหาอภิชาติ กิตฺติวรญฺญู เจ้าคณะตำบลระหาน และประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบึงสามัคคี ได้ริเริ่มฟื้นฟูประเพณีนี้ขึ้น เพื่อเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของชาวอีสาน ลูกหลานลำน้ำโขง  ที่อาศัยอยู่ในบริเวณภาคเหนือตอนล่าง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของชาวอีสานในคงอยู่ถึงลูกหลาน และเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ ที่จะหลอมรวมจิตใจของพี่น้องชาวอีสานให้สมัครสมานสามัคคี รักใคร่ และที่สำคัญเพื่อให้ทุกคนยังคงศรัทธา เลื่อมใส ในพระพุทธศาสนา อันเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของเราชาวพุทธทุกคน สำหรับผู้ร่วมงาน นางมันทนา กันสิทธิ์ วัฒนธรรมจังหวัด,นางอรุณี จุลเจริญ นายอำเภอบึงสามัคคี พ.ต.อ.เอนก จันทรศร ผกก.สภ.บึงสามัคคี นายสุนทร รัตนากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร นายสุวิทย์ รัตนากร นางสุนันทา พัฒนศักดิ์ภิญโญ สจ. และผู้นำท้องที่ ผู้บริหารท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง