ปปช.กำแพงฯหนุน ความเข้มแข็ง เครือข่ายต่อต้านการทุจริต

ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเพื่อต่อต้านการทุจริต เมื่อวัน 7 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมลิไท โรงแรมเพชรโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร มี นายพิจิตร วัฒนศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน เปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเพื่อต่อต้านการทุจริตใครั้งนี้ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดโดยนางสาวนภวรรณ ชลพินทุ์วิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ได้รับการบรรยายจาก ดร.ชาตรี ทองสาริ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ปปช.ภาค 6   ในหัวข้อการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเพื่อต่อต้านการทุจริตโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเพื่อต่อต้านการทุจริตที่จัดขึ้น โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประจำจังหวัดกำแพงเพชร  ด้วยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มบุคคล เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งในภารกิจป้องกันการทุจริต ด้านสร้างการมีส่วนร่วม ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นภารกิจที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของเครือข่ายเพื่อต่อต้านการทุจริต จัดเป็นโครงการส่งเสริม การสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายภาคประชาสังคม  และเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดในสังคม ผ่านกลไกการทำงานร่วมกันกับเครือข่ายภาคประชาสังคม ของสำนักงาน ปปช.และประชาชนทั่วไป โดยอาศัยการขับเคลื่อน การดำเนินงานไปสู่เป้าหมายด้วยรูปแบบ กิจกรรมที่หลากหลาย เปิดโอกาสให้เครือข่ายมีส่วนร่วมขับเคลื่อน การป้องกันการทุจริตได้ทุกรูปแบบ ตามความเหมาะสมกับบริบททางสังคมของกลุ่มเครือข่ายอย่างยั่งยืน สร้างการรับรู้อย่างเข้าใจ เกิดการเรียนรู้ ตระหนักและกระตุ้นให้เกิด การประพฤติปฏิบัติตน ตามค่านิยมที่ดีงามแห่งคุณธรรม จริยธรรม ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อให้เครือข่ายภาคประชาสังคม ของสำนักงาน ปปช.ร่วมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมที่ถูกต้องโปร่งใสพร้อมให้ตรวจสอบได้ เพื่อสร้างสังคมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต จากการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างยั่งยืนต่อไปการดำเนินโครงการในครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และเครือข่ายภาคประชาสังคม และอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.) จำนวนกว่า 250 คน