ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ วิถีคนกำแพงฯ

วันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประธานเปิดการ ประชุม ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ วิถีคนกำแพง หัวข้อการอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้ตรวจรับรอง มาตรฐานแปลงเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SCE.PGS ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลระหาน อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร ร่วมด้วย นายสถิตย์ ภูทิพย์ เกษตรจังหวัดฯ, นางอรุณี จุลเจริญ นายอำเภอบึงสามัคคี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อน การทำเกษตรที่ปลอดภัยแก่ผู้ผลิต และผู้บริโภครวมทั้งการรับรอง แปลงเกษตรอินทรีย์ ที่เป็นที่ยอมรับ และน่าเชื่อถือ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่  12-14  มีนาคม 2561 ฯลฯ//ข่าวข้างจวน