ผู้สูงอายุดูงานต้นแบบศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ทต.เชียงรากน้อย-เทศบาลนครนนทบุรี

โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดูงานต้นแบบศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. ณ เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายชัยวัฒน์ ศุภอรรถพานิช นายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร และนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1-2 เข้าศึกษาดูงานต้นแบบศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย โดยมี นายอภิสิทธิ์ อัครวรรธนกุล นายกเทศมนตรีตำบลเชียงรากน้อย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องคอยต้อนรับ จากนั้นวันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ได้เข้าศึกษาดูงานกันที่ เทศบาลนครนนทบุรี นางสาวปิยะรัตน์ ลิ่วลักษณียนาวิน รองปลัดเทศบาลนครนนทบุรี พร้อมคณะให้การต้อนรับพร้อมนำชมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอีกด้วย การเข้าศึกษาดูงานของโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกำแพงเพชรในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ให้เป็นศูนย์ส่งเสริมสุขภาพต้นแบบ และเป็นศูนย์การเรียนรู้เสริมสร้างภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ และเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบ การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนที่เหมาะสมกับวิถีชีวิต พร้อมทั้งให้ผู้สูงอายุมีความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง สำหรับโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกำแพงเพชร ดำเนินการภายใต้แนวคิดการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้พัฒนาทักษะในการดูแลตนเอง โดยอยู่บนพื้นฐานแนวคิดที่ว่า ผู้สูงอายุมีคุณค่าและมีศักยภาพ ควรได้รับการส่งเสริมสนับสนุน ให้มีส่วนร่วมทำประโยชน์ให้กับสังคม และส่งเสริมการเรียนรู้ให้ผู้สูงอายุ โดยเชื่อมโยงกับประสบการณ์ของผู้สูงอายุ สาระการเรียนรู้จะต้องให้ผู้สูงอายุสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตปัจจุบัน เพิ่มโอกาสในการรวมกลุ่มในลักษณะเครือข่ายหรือชุมชน ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสร้าง การจัดการเรียนรู้ให้ผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น