เอาจริง…หน่วยงาน MOU ออกตรวจเด็กนักเรียน หลงผิดหลงทาง

สพม. 41 กำแพงเพชร จัดแถลงข่าวและลงนามบันทึกข้อตกลงขับเคลื่อนการคุ้มครองเด็กตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ2546 หวังดึงเด็กที่หลงทางกลับเข้าสู่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ดีในวันข้างหน้า

วันนี้12 มีนาคม 2561 ที่หอประชุมโรงเรียนวัชรวิทยา อำเภอเมืองกำแพงเพชร นายสมวุฒิ  ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 กำแพงเพชร เป็นประธานการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนและประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 โดยเฉพาะใน หมวด 7 การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา ที่ระบุว่า โรงเรียนและสถานศึกษาต้องจัดให้มีระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนวให้คำปรึกษา ฝึกอบรมแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา หรือ สพน. จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อปฏิบัติหน้าที่คอยสอดส่งดูแลให้คำปรึกษาแก่ นักเรียน นักศึกษาทั่วไป ตลอดจนมีหน้าที่ตรวจติดตาม ควบคุมความประพฤติ ตักเตือนนักเรียน นักศึกษาที่อาจหลงทาง หลงผิดมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ที่อาจทำให้ต้องออกจากโรงเรียนกลางคันจนทำให้เสียอนาคตทางการศึกษา ซึ่งคณะคณะเจ้าหน้าที่ดังกล่าวจะได้เริ่มออกปฏิบัติงานหลังจากนี้ไป โดยในการตรวจติดตามว่ากล่าว ตักเตือนนักเรียน นักศึกษา นั้น เจ้าหน้าที่จะต้องมีการแสดงบัตรทุกครั้ง และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ รวมถึงสามารถเชิญผู้ปกครอง หรือ แจ้งผู้ปกครองให้รับทราบถึงพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษารายนั้นๆได้ รวมถึงความรับผิดชอบของผู้ปกครองที่ต้องรับโทษด้วยหากเด็กมีการกระทำความผิดซึ่งเป็นไปตามตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546จากนั้นหลังการประชุมชี้แจงและแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนแล้ว ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน แบบบูรณาการในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 กับ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกำแพงเพชร ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร ที่จะได้ร่วมกันบูรณาการในการขับเคลื่อนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546เพื่ออนาคตของเด็กและเยาวชนที่กำลังศึกษาเล่าเรียนให้มีอนาคตที่ดีประสบความสำเร็จในการศึกษาต่อไป ///ดิเรก  ยคชรัตน์  สวท.กำแพงเพชร / ข่าว