ดร.เสริมวุฒิ บ.เฉาก๊วยชากังราว ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนำการศึกษา

บริษัท เฉาก๊วยชากังราว จำกัด โอทอปชื่อดังเมืองกำแพงเพชร จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนำการศึกษา

วันที่ 27 มีนาคม 2561 ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบ่อสามแสน  ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นปรานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนำการศึกษา  โดยมี พระธรรมภาณพิลาส เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร วัดคูยาง พระอารามหลวง,พระครูวชิรปัญญากร เจ้าคณะอำเภอเมืองกำแพงเพชร เจ้าอาวาสวัดบ่อสามแสน  พลตรีหลักแก้ว อัมโรสถ ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก วิทยากร ดร.สุพล  จันต๊ะคาด  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1,ดร.เสริมวุฒิ นางอมรรัตน์ ประธาน บริษัท เฉาก๊วยชากังราว จำกัด ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนำการศึกษาเพื่อร่วมมือและสนับสนุนพระภิกษุสงฆ์ บุคลากรครูในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 และบุคลากรครูในสังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร คณะนักเรียนจำนวน 65 โรงเรียน  โดยใช้รูปแบบโรงเรียนบ้านวังชะโอน อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร เป็นโมเดล เป็นแนวทางในการส่งเริมคุณธรรมจริยธรรมการศึกษาในสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายต่อไป โดยมีผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 500 คน เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีความรกชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพื่อปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมความกตัญญูกตเวทีต่อบิดา มารดา ครู อาจารย์และผู้มีพระคุณ อีกทั้งเพื่อเป็นการพัฒนานักเรียนให้ได้มีทักษะ มัคนายกน้อย อาราธนาศีล อาราธนาธรรม อาราธนาพระปริตร และมีความรู้เกี่ยวกับศาสนพิธีเบื้องต้นที่เหมาะสมกับวัย ดร.เสริมวุฒิ นางอมรรัตน์ บริษัท เฉาก๊วยชากังราว จำกัด ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนำการศึกษา  เปิดเผยว่า ในปัจจุบันปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรงขึ้น และมีความหลากหลายมากขึ้นกว่าอดีตที่ผ่านมา สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อม และเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไร้พรมแดน และปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ยังส่งผลถึงเด็ก เยาวชน และประชาชนในสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ มีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน ขาดระเบียบวินัย ซึ่งทำให้ภูมิคุ้มกันของเด็กและเยาวชนต้องขาดความมั่นคงทางจิตใจ จนเกิดปัญหาต่างๆของสังคมตามมา เช่น สำหรับเด็กและเยาวชนได้แก่ ปัญหาการก่อเหตุทะเลาะวิวาท ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน  ปัญหาการติดเกมส์เป็นต้นทางบริษัท เฉาก๊วยชากังราว จำกัด ได้เห็นปัญหาดังกล่าวและมีความประสงค์จะร่วมแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้นำโมเดลต้นแบบของโรงเรียนบ้านวังชะโอน สังกัดสำนักงานประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 นำมาเป็นต้นแบบ ส่งเสริม ส่งเสริมโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 จำนวน 50 โรงเรียน และโรงเรียนในสังกัดของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร 15 โรงเรียน ใช้กระบวนการปลูกฝังคุณธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา ทำให้เกิดสมาธิและสติปัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกปฏิบัติมัคนายกน้อย  จัดตั้งเรียนกลุ่มจิตอาสา เรียนรู้เรื่องศีล 5 เรียนรู้ทักษะการแสดงต่อ 3 สถาบันหลัก คือ ชาติ สาสนา และพระมหากษัตริย์ เรียนรู้ทักษะการแสดงความกตัญญูต่อ พ่อ แม่ ครู อาจารย์ โดยยึดหลักของวัฒนธรรมไทยเป็นต้นแบบ จะช่วยทำให้มีจิตใจพื้นฐานที่โอบอ้อมอารี มีเมตตากรุณา และมีคุณธรรม ซึ่งจะทำให้พื้นฐานทางจิตใจอยู่ในกรอบคุณธรรมและจริยธรรม ย่อมส่งผลให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดี และสามารถแก้ปัญหาสังคมได้ และทำให้ประเทศชาติก้าวหน้าได้อย่างมั่นคง รวดเร็ว./ อาทิตย์ สุวรรณโชติ “ข่าวสด”กำแพงเพชร/ชมรมสื่อมวลชนส่วนกลางและท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร รายงาน