โครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประธานพิธีเปิด โครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ปีงบประมาณ 2561 (ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2561) ณ โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร  ร่วมด้วย พ.อ.ประสาน แสงศิริรักษ์ รอง ผบ.กกล.รส.จว.กพ., นายรวีโรจน์ ส่องศรี ประชาสัมพันธ์จังหวัด, นายสุวัฒน์ จันทร์สุข นอ.พรานกระต่าย พร้อมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ และผู้ปกครองท้องถิ่น ท้องที่ ฯลฯ  โดยนางเพ็ญศรี ธีระวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ เริ่มออกหน่วยให้บริการแก่เกษตรกรมาตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในการให้บริการความช่วยเหลือด้านสุขภาพสัตว์เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีแก่เกษตรกร โดยกำหนดแผนการออกให้บริการแก่เกษตรกรปีละ 4 ครั้ง ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ หรือตามที่ทรงมีพระราชประสงค์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชดําริให้ดําเนินงาน โครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ ในพื้นที่ห่างไกล เพื่อพัฒนาอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น ทั้งเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ แพะ สุกร รวมทั้งประชาชนที่เลี้ยงสุนัขและแมว ให้ได้รับบริการด้านการรักษาพยาบาลสัตว์ เกี่ยวกับด้านการเลี้ยงสัตว์ การดูแลสุขภาพสัตว์ ซึ่งสามารถนํากลับไปใช้ ให้เกิดประโยชน์ในการประกอบอาชีพ การเลี้ยงสัตว์ต่อไป ซึ่งในปี 2555 ได้กำหนดดำเนินโครงการฯ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดตรัง จังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดราชบุรี โดยมีการบูรณาการร่วมกันระหว่าง กรมปศุสัตว์ซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก และมีหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาด้านสัตวแพทย์และสัตวบาล ได้จัดหาผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเสวนาปัญหาปศุสัตว์ เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพสัตว์ นอกจากนี้ สมาคม บริษัท ห้างร้านด้านปศุสัตว์ ก็ได้ให้การสนับสนุนจัดหายารักษาโรคสัตว์ และอุปกรณ์เครื่องมืออีกด้วย และภายหลังจากเสร็จสิ้นจากการดำเนินงานแต่ละครั้ง โครงการฯ จะมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน สำรวจความพึงพอใจของเกษตรกรที่ได้รับบริการ และติดตามสุขภาพสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรที่ได้รับบริการเป็นระยะๆ และถวายผลการปฏิบัติงานเพื่อทรงทราบต่อไป //ที่มา มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ http://www.vs.mahidol.ac.th/th/index.php/usr/the-queen-sirikit-royalveterinary-service-for-the-rural-project