พลังสตรีร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพสตรี ยกย่องเชิดชูเกียรติแก่สตรี กำแพงเพชร

วันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. ที่ชั้น 3 หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร นายธัชชัย  สีสุวรรณ  ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เดินทางไปเปิดงานวันสตรี โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี  จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2561 โดยมีกลุ่มสตรีภายในจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 750 คน แต่งกายชุดไทย เป็นออเจ้าการะเกด เข้าร่วมงาน ปลุกกระแสไทยนิยม นำโดย นางสุนันทา  พัฒศักดิ์ภิญโญ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดกำแพงเพชร ที่ร่วมกับพัฒนาการจังหวัดกำแพงเพชร,พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชร, โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ.โดย นายปรีชา  ฤกษ์หร่าย  รองนายกฯรักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร, วัตถุประสงค์การจัดโครงการนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาสังคม สร้างความเข้มแข็งกับชุมชนเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาสังคม  พัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้นำสตรีมีความเข้มแข็ง เป็นกำลังสำคัญของจังหวัดเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนและสังคม ตามนโยบายรัฐบาล ให้บรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ  กระตุ้นให้ผู้นำสตรีมีความรู้ความสามารถ และเป็นต้นแบบในการพัฒนาตน พัฒนาชุมชน และสร้างงาน สร้างอาชีพขยายผลให้กับสตรีกลุ่มอื่นๆ  รวมถึงสตรีได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทางเพื่อสร้างความเจริญให้กับสังคม และประเทศชาติ และเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาตนเอง  จนสามารถเท่าทันต่อเหตุการณ์ในโลกปัจจุบัน  ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรสตรีจากภายในนำไปสู่  ความมั่นคง  มั่งคั่ง ยั่งยืน  ตามนโยบายรัฐบาล ไทยแลนด์ 4.0 และเป็นส่วนทำให้สตรีสามารถปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมทางสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การพัฒนาศักยภาพสตรี/ผู้นำสตรี จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่สร้างแกนนำ ในการพัฒนาท้องถิ่น และชุมชนของตนเองได้ องค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันที่ 8 มีนาคมของทุกปี เป็นวันสตรีสากล และเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกจัดกิจกรรมเพื่อร่วมเฉลิมฉลองและรำลึกถึงการต่อสู้ของสตรี เพื่อให้ได้มาซึ่งความยุติธรรม ความเสมอภาค สันติภาพ และการพัฒนา    รวมทั้งนำไปสู่การทบทวนความก้าวหน้าในการดำเนินงานในเรื่องต่าง ๆ ทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตลอดจนสิทธิมนุษยชนของสตรี และประชาชนทุกคน ทั้งนี้ รัฐบาลไทย ภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศไปสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ด้วยการสร้างพลังทางสังคม ลดความเหลื่อมล้ำ กระจายโอกาสแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง เป็นธรรม นำไปสู่ประเทศไทย 4.0 ที่เน้นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ภายใต้แนวคิดประชารัฐ รวมทั้งยกย่องเชิดชูเกียรติแก่สตรี บุคคล หน่วยงานหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาศักยภาพสตรี ตลอดจนผสานพลังกับทุกภาคส่วนของสังคม เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของสตรีในการพัฒนาประเทศอันนำไปสู่สังคมแห่งความเสมอภาคและสันติสุขอย่างยั่งยืน นายธัชชัย  สีสุวรรณ  ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่สตรีผู้มีผลงานดีเด่น 2 สาขาในแต่ละอำเภอ คือ ด้านเศรษฐกิจพอเพียงได้แก่ นางตฤณศร  ส้มทับ, นางณัฐพัชร  ถมทอง, นางพนาลัย  ขุนทอง, นางสุจิตรา  พรหมเทศ, นางทองสุข  พยับ, นางปราณี  ทิอ้าย, นางประชุม บัวสัมพันธ์, นางแตงไทย  ศรีอุทัย, นางอรทัย  ชัยเวียง, นางพิมพ์ใจ  วัฒนศิริ และนางสาวนภัสวรรณ  บุตรดี ด้านครอบครัวประกอบด้วย นางสุรีย์  ปั้นทอง, นางไฉไล  หมีไพร, นางจำเนียร  เถื่อนคำ, นางอุไร  มณฑาเทศ, นางสมจิตร  บุษบา, นางสาวทัศนีย์  คงไทย, นางบุญชู  จูด้วง, นางมานิตร  โชหนู, นางดาหวัน  เฉิดโฉม, นางชุติกาญจน์  จารุจิตร และนางสาวฉันทนา  หาญแหง  ซึ่งในการจัดโครงการครั้งนี้ ได้รับงบประมาณสนับสนุนการจัดงาน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร มีเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 750 คนนอกจากนี้ภายในงานยังมีนิทรรศการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือจังหวัดลำปาง มีบูธจำหน่ายสินค้ากลุ่มอาชีพ กลุ่มโอทอป มีกิจกรรมฝึกอบรมและสาธิตอาชีพ การทำแหนมหมู การทำผัดไทยทรงเครื่อง การทำพวงมาลัย การกวนกระยาสารท การทำไม้กวาด การทำบายศรี การทำส้มตำมะละกอกรอบ การทำพรมเช็ดเท้า และการทำกระเช้าอโรม่าช่วงบ่ายมีบรรยายเรื่องบทบาทสตรีกับปัญหาเด็กและครอบครัวในภาวะสังคมปัจจุบัน บรรยายเรื่องบทบาทสตรีไทยกับไทยแลนด์ 4.0 บรรยายเรื่องการเสริมสร้างพัฒนาบุคลิกภาพสตรีไทยเป็นต้น

ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรและข้าราชการรวมทั้งกลุ่มสตรี เยี่ยมชมบูธต่างๆ ผลิตภัณฑ์อาหาร  ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมฝีมือการสาธิตอาชีพ และพืชผักผลไม้ปลอดสารพิษต่างๆที่ มาร่วมกิจกรรมจำหน่ายภายในงานวันสตรีจังหวัดกำแพงเพชรในปีนี้กันอย่างคึกคัก